GRI-taulukko                             

Itsearviomme mukaan vuoden 2013 raportointimme vastaa GRI (Global Reporting Initiative) G3 -ohjeiston soveltamistasoa C. Riippumaton kolmas osapuoli, PricewaterhouseCoopers Oy, on tarkistanut, että raportointi täyttää tämän soveltamistason vaatimukset.

 
Raportoitu kokonaan      
Raportoitu osittain      
         

Sisältö Raportoitu Sivu Huomiot

1. Strategia ja analyysi

1.1 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajalta
1.2 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Konsernin strategia, Toimintaympäristö ja markkina-asema, Riskit ja riskienhallinta

2. Organisaation kuvaus

2.1 Organisaation nimi Selvitys hallinnointi-järjestelmästä
2.2 Tärkeimmät tuotteet, palvelut ja tavaramerkit Liiketoiminta
2.3 Operatiivinen rakenne Hallituksen toimintakertomus, Tytäryritykset
2.4 Organisaation pääkonttorin sijainti Caverion lyhyesti
2.5 Toimintojen maantieteellinen sijainti Caverion lyhyesti
2.6 Organisaation omistus ja juridinen muoto Osakkeet ja osakkeenomistajat
2.7 Markkinoiden kuvaus Caverion lyhyesti
2.8 Organisaation toiminnan laajuus (henkilöstön määrä, liikevaihto, tuotteiden/palvelujen määrä) Taloudellinen kehitys
2.9 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai omistuksessa raportointikaudella Hallituksen toimintakertomus
2.10 Raportointikaudella saadut palkinnot
Ei GRI:n tarkoittamia palkintoja raportointikaudella.

3. Raportointiperiaatteet

3.1 Raportointiajanjakso Tilinpäätoksen laadintaperiaatteet 1.1.-31.12.2013
3.2 Edellisen raportin ilmestymisajankohta
Tämä on Caverionin ensimmäinen vuosikertomus.
3.3 Raportointitiheys Yritysvastuu Kerran vuodessa.
3.4 Yhteystiedot
Sähköposti: communications (at) caverion.com. Konserniviestinnän tarkemmat yhteystiedot Caverionin verkkosivuilla.
3.5 Raportin sisällön määrittely (olennaisuus, asiakokonaisuuksien priorisointi ja raporttia käyttävät sidosryhmät) Tärkeimmät yritysvastuun teemat, Yritysvastuu
3.6 Raportin laskentarajat ja kattavuus
Raportoimme tietoa vain Caverionin omasta toiminnasta. Tytäryhtiöt kuuluvat raportoinnin piiriin.
3.7 Erityiset rajoitukset raportin laajuudessa tai rajauksessa Oman toiminnan päästöt Konsernitason tiedot kattavat kaikki yksiköt, ellei erikseen mainita muuta. Energiakulutuksen ja päästölaskennan luvut kattavat koko konsernin liiketoiminnan. Pääosin laskelmat perustuvat todellisiin kulutustietoihin, mutta joissain maissa on jouduttu tekemään myös arvioita kokonaiskulutuksesta tilanteissa, joissa vain osasta kulutuksesta on saatu tarkat tiedot. Raportoimme tietoa vain Caverionin omasta toiminnasta. Tytäryhtiöt kuuluvat raportoinnin piiriin.
3.8 Raportointiperiaatteet yhteisyritysten, tytäryhtiöiden, vuokrakohteiden, ulkoistettujen toimintojen raportoinnille ja tietojen vertailukelpoisuus Oman toiminnan päästöt Raportti kattaa koko konsernin kaikki toiminnot. Jos raportoiduissa luvuissa on poikkeuksia kattavuudessa, on tästä kerrottu erikseen jokaisen luvun yhteydessä.
3.10 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa
Tämä on Caverionin ensimmäinen vuosikertomus.
3.11 Merkittävät muutokset raportin kattavuudessa, rajauksissa tai mittausmenetelmissä
Tämä on Caverionin ensimmäinen vuosikertomus.

GRI-sisältövertailu


3.12 GRI-sisältövertailu GRI-taulukko
 4. Hallintokäytännöt, sitoumukset ja vuorovaikutus
4.1 Organisaation hallintorakenne Selvitys hallinnointi-järjestelmästä, Hallitus ja valiokunnat
4.2 Hallituksen puheenjohtajan asema Hallitus ja valiokunnat
4.3 Hallituksen jäsenten riippumattomuus Hallitus ja valiokunnat
4.4 Osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet hallituksen toimintaan Selvitys hallinnointi-järjestelmästä
4.5 Organisaation tulosten vaikutus hallituksen ja johdon palkitsemiseen Palkka ja palkkioselvitys
4.6 Eturistiriitojen ehkäiseminen hallitustyöskentelyssä Selvitys hallinnointi-järjestelmästä
4.7 Hallituksen jäsenten pätevyys strategisen johtamisen ja yhteiskuntavastuun alueilla Selvitys hallinnointi-järjestelmästä
4.8 Missio, arvot ja eettiset periaatteet Eettiset toimintatavat, Yrityskulttuuri ja arvot
4.9 Hallituksen tavat seurata yhteiskuntavastuun johtamista, mukaan lukien riskienhallinta Hallitus ja valiokunnat, Riskit ja riskienhallinta
4.10 Hallituksen oman toiminnan arviointi Hallitus ja valiokunnat
4.11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen Riskit ja riskienhallinta
4.13 Jäsenyydet järjestöissä, yhdistyksissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Oman toiminnan päästöt Osallistumme osassa toimintamaitamme kansainvälisen Green Building Council -verkoston paikallisten jaostojen toimintaan.
4.14 Organisaation sidosryhmät Keskeiset sidosryhmät
4.15 Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta Keskeiset sidosryhmät
4.16 Sidosryhmävuorovaikutuksen muodot Keskeiset sidosryhmät, Asiakkaat, laatu ja tuotekehitys, Sijoittajasuhteet, Työnantajamielikuva ja rekrytointi
4.17 Sidosryhmävuorovaikutuksessa esiin nousseet asiat ja huolenilmaukset Työtyytyväisyys

Taloudellisen vastuun tunnusluvut


Lähestymistapa taloudellisen vastuun johtamiseen Taloudelliset tavoitteet, Riskit ja riskienhallinta, Taloudellisen raportointiprosessin sisäinen valvonta ja riskienhallinta
EC1* Taloudellisen lisäarvon luominen ja jakautuminen sidosryhmien kesken Suorat taloudelliset vaikutukset
EC3* Eläkesitoumusten kattavuus Eläkevelvoitteet
EC4* Valtiolta saatu merkittävä taloudellinen tuki
Ei merkittäviä avustuksia raportointikaudella.

Ympäristövastuun tunnusluvut


Lähestymistapa ympäristövastuun johtamiseen Tärkeimmät yritysvastuun teemat, Ympäristö ja energia, Yritysvastuu
EN3* Välitön energiankulutus Oman toiminnan päästöt
EN4* Välillinen energiankulutus Oman toiminnan päästöt
EN6 Aloitteet ja toimet energiatehokkaiden tai uusiutuvalla energialla tuotettujen tuotteiden tai palveluiden kehittämiseksi ja saavutetut säästöt energiankulutuksessa Ympäristö ja energia, Energiansäätöpalvelut, Asiakkaat, laatu ja tuotekehitys Oma tuotekehitys Aachenin T&K-keskuksessa, omia tuotteita kuten PCM-materiaaleihin perustuvat ratkaisut.
EN16* Välittömien ja välillisten kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt Oman toiminnan päästöt
EN17* Muut merkittävät välilliset kasvihuonekaasupäästöt
Laskennassa on huomioitu suorat ja epäsuorat (scope 1 ja scope 2 ) CO2-päästölähteet. Lisäksi on tunnistettu toiminnastamme aiheutuvia muita epäsuoria (scope 3 ) CO2-päästöjä, jotka liittyvät mm. alihankkijoiden toimintaan, jätteisiin sekä lentomatkustukseen. Lentomatkustamisen ja jätteiden aiheuttamat päästöt ovat suoriin ja epäsuoriin päästöihin verrattuna vain pieni tekijä kokonaispäästöissä.
EN18 Aloitteet, toimet ja saavutukset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi Oman toiminnan päästöt
EN23* Merkittävien kemikaali-, öljy- ja polttoainevuotojen määrä ja suuruus
Ei merkittäviä vuotoja raportointikaudella.
EN26* Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi Energiansäätöpalvelut
EN28* Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvät sakot ja sanktiot
Ei merkittäviä sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.
EN29 Merkittävät kuljetuksiin liittyvät ympäristövaikutukset Oman toiminnan päästöt

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut

Työntekijät ja työolosuhteet    

Lähestymistapa henkilöstöjohtamiseen Yritysvastuu, Tärkeimmät yritysvastuun teemat, Caverion työnantajana, Työturvallisuus ja hyvinvointi
LA1* Henkilöstön jakautuminen työsuhteen (koko-/osa-aikainen) ja työsopimuksen (vakituinen/määräaikainen) mukaan sekä alueittain Caverion työnantajana
LA2* Henkilöstön vaihtuvuuden kokonaismäärä ja osuus ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain Caverion työnantajana
LA5* Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika Caverion työnantajana Noudatamme paikallista lainsäädäntöä.
LA7* Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, kuolemaan johtaneet tapaturmat Caverion työnantajana
LA11 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat Osaamisen kehittäminen
LA12 Kehityskeskustelujen ja suoritusarviointien piirissä oleva henkilöstö Osaamisen kehittäminen
LA13* Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuus Caverion työnantajana, Hallitus 31.12.2013, Johtoryhmä 31.12.2013

Ihmisoikeudet


Lähestymistapa ihmisoikeuksien johtamiseen Yritysvastuu
HR6* Merkittävät lapsityövoiman käytön riskit ja tämän estämiseksi toteutetut toimenpiteet
Ei tunnistettu merkittäviä lapsityövoiman käytön riskejä omissa toiminnoissa.
HR7* Merkittävät pakko- ja rangaistustyövoiman käytön riskit ja tämän estämiseksi toteutetut toimenpiteet
Ei tunnistettu merkittäviä pakko- ja rangaistustyövoiman käytön riskejä omissa toiminnoissa.

Yhteiskunta


Lähestymistapa yhteiskuntaan liittyvien asioiden johtamiseen Yritysvastuu, Tärkeimmät yritysvastuun teemat
SO4* Korruptiotapausten yhteydessä toteutetut toimenpiteet Eettiset toimintatavat
SO6 Poliittisille puolueille, instituutioille ja poliitikoille annetut lahjoitukset Eettiset toimintatavat Ei poliittisia tukia raportointikaudella. Caverion ei tue poliittisia puoleita tai yksittäisiä poliitikkoja.
SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet Eettiset toimintatavat Vuonna 2013 Caverionin Lierin toimipisteessä Norjassa ilmeni viitteitä kilpailua rajoittavasta toiminnasta. Tapaukseen liittyvä viranomaistutkinta on kesken.

Tuotevastuu


Lähestymistapa tuotevastuun johtamiseen Tärkeimmät yritysvastuun teemat, Sponsorointi
PR5 Asiakastyytyväisyyteen liittyvät toimintakäytännöt ja asiakastyytyväisyys-kyselyiden tulokset Asiakkaat, laatu ja tuotekehitys
PR9* Merkittävien tuotteiden ja palvelujen käyttöön liittyvän lainsäädännön ja -säädösten rikkomisesta aiheutuneet sakot ja sanktiot
Ei sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.