Työturvallisuus ja
-hyvinvointi

Teemme aktiivista työtä tapaturmien ennakoimiseksi. Tavoitteenamme on  työpaikka, jossa ei tapahdu yhtään tapaturmaa.

 


Työturvallisuus on tärkeää kaikessa liiketoiminnassamme.

Sekä kiinteistöissä että teollisuuslaitoksissa työskennellään vaihtelevissa olosuhteissa kuten käynnissä olevassa ja keskeytetyssä tuotannossa, häiriötilanteissa ja purettujen turvallisuusjärjestelyiden aikana. Tiettyjen prosessien ja laitteiden voima voi tapaturmatilanteessa johtaa kuolemantapauksiin. Joskus töitä tehdään erityistä turvallisuussuunnittelua vaativissa paikoissa kuten ydinvoi­maloissa ja prosessilaitoksilla.

Työturvallisuus lähtee  tiedosta ja oikeasta asenteesta

Vaadimme sekä työntekijöiltämme että alihankkijoiltamme ja kumppaneiltamme tiukkaa turvallisuussääntöjen noudattamista. Lisäksi edellytämme kaikilta työntekijöiltämme suojavarusteiden käyttöä kaikilla Caverionin työmailla.

Vahingon aiheuttaa harvoin ulkopuolinen henkilö. Sen takana onkin yleensä vaarallinen työmenetelmä ja puutteellinen vaarojen arviointi.

Pyrimme parantamaan työturvallisuutta sekä asenteita että toimintatapoja pitkäjänteisesti muuttamalla. Jokainen työntekijämme on omalla toiminnallaan ja panoksellaan osaltaan vastuussa työturvallisuudesta.

Olemme edistäneet työturvallisuutta muun muassa ohjeistusta uudistamalla, selkeyttämällä työkohteissa tehtävää riskikartoitusta ja helpottamalla turvallisuushavaintojen kirjaamista. Jokaisen esimiehen tulisi perehdyttää alaisensa työtehtäviinsä sekä niihin mahdollisesti liittyviin vaara- ja haittatekijöihin. Järjestämme säännöllisesti ammatillista koulutusta turvallisuusasioissa.

Puutumme määrätietoisesti työturvallisuuden laiminlyönteihin ja epäkohtiin yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Törkeä työturvallisuuden vaarantaminen voi johtaa työsopimuksen päättämiseen ilman varoitusta.


Ennakoivaa turvallisuustyötä


Ennakoivan turvallisuustyön tavoitteena on tunnistaa riskit ja puuttua tilanteisiin ennen kuin vahinko ehtii sattua.

Ennakoivan turvallisuustyön keskeisiä keinoja ovat muun muassa:

  • Konsernin turvallisuusohjeistukset
  • Uuden työntekijän perehdyttäminen ja työnopastus
  • Turvallisuuskoulutukset
  • Riskien arviointi ja turvallisuussuunnitelmat ennen töiden aloittamista
  • Turvallisuusauditoinnit ja -katselmukset
  • Esimiesten turvallisuuskierrokset työkohteissa sekä alustukset työmaapalavereissa, säännölliset turvallisuustarkastukset, turvakeskustelut ja turvavartit
  • Turvallisuushavainnot, eli vaaratilanteista sekä läheltä piti -tilanteista tehtyjen ilmoitusten kirjaaminen
  • Aktiivinen tiedottaminen 

 

Kehitämme työvälineitä ja työergonomiaa

Työtapaturmien ohella pyrimme ennalta ehkäisemään tuki- ja liikuntaelinten sairauksia, jotka ovat alallamme merkittävä työkykyriski.

Teemme ennalta ehkäisevää työtä muun muassa kehittämällä työvälineitä ja työergonomiaa. Pienilläkin muutoksilla voi olla suuri merkitys työturvallisuuden ja -terveyden parantamisessa. Muun muassa Norjassa huoltoteknikkomme ovat kokeilleet tikkaiden vaihtamista puujalkoihin ja päässeet eroon osasta selkä- ja polvikivuistaan. Toisessa kokeilussa pilotoitiin pyörillä liikkuvia työkalupakkeja.

Kannustamme turvallisuushavaintojen tekemiseen

Tavoitteenamme on tehostaa turvallisuushavaintojen kirjaamista, sillä havainnoilla ja tapaturmien määrällä on selkeä yhteys.

Osassa yksiköitämme ja maitamme tiimejä palkitaan tapaturmattomasta työskentelystä. Turvallisuushavainnoista voidaan palkita joko yksilöitä tai tiimejä. Myös bonukset voivat olla sidottuja työturvallisuustavoitteisiin.

Alihankkijat mukana havainnoinnissa

Kun työmaalla työskentelee usea eri taho, vaatii työturvallisuuskin saumatonta yhteistyötä asiakkaan ja kumppaneiden kanssa. 

Olemme ottaneet Teollisuuden palveluissa käyttöön kaikille avoimen ennakoivan turvallisuustyön sivuston, jonka kautta raportoimme Suomessa kaikki omat ja ohjaamiemme alihankkijoiden turvallisuusilmoitukset. Saamme ilmoitukset jatkokäsittelyä varten ja samalla ne tulevat myös asiakkaidemme tietoon.

Seuraamme tapaturmataajuutta säännöllisesti

Tavoitteenamme on pitkällä aikavälillä työpaikka, jossa ei tapahdu yhtään tapaturmaa. Seuraamme tapaturmataajuutta (työtapaturmien määrä suhteutettuna miljoonaa työtuntia kohden) jatkuvasti kaikilla organisaatiotasoilla.

Työtapaturmien määrä on laskenut vuosi vuodelta. Tapaturmataajuutta kuvaava suhdeluku oli 9 vuonna 2013, kun se oli 11 vuonna 2012 ja 12 vuonna 2011.

Suunta on oikea, mutta töitä on vielä paljon tehtävänä. Aktiivisesta työturvallisuustyöstä huolimatta vaaratilanteita ja työtapaturmia tapahtuu edelleen enemmän kuin tavoitteemme sallii.

Otamme jokaisen tapaturman vakavasti. Kaikki henkilöstöllemme ja aliurakoitsijoille sattuneet tapaturmat kirjataan ja tutkitaan välittömästi, jotta tapaturmiin johtaneet syyt voidaan selvittää ja tapauksista oppia tulevaisuudessa.

Tavoitteenamme on nostaa työterveys- ja työturvallisuussertifioidun toiminnan osuutta. Vuonna 2013 liikevaihdostamme 75 % oli OHSAS 18001 -sertifioitua toimintaa (2012: 70 %). 

9

tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden vuonna 2013 (2012: 11)

 

75 %

OHSAS 18001 -sertifoitua toimintaa liikevaihdosta vuonna 2013 (2012: 70 %)