Tunnusluvut

 

 

Taloudelliset tunnusluvut 2013 2012 1) 2011
Liikevaihto, milj. e 2 543,6 2 803,2 2 875,7
Käyttökate, milj. e 70,9 85,3 125,3
Käyttökateprosentti, % 2,8 3,0 4,4
Liikevoitto, milj. e 49,4 61,1 105,0
Liikevoittoprosentti, % 1,9 2,2 3,7
Tulos ennen veroja, milj. e 42,8 57,5 102,0
Tilikauden voitto, milj. e 35,5 40,8 73,0
Jakautuminen      
  Emoyhtiön omistajille, milj. e 35,5 40,7 72,9
  Määräysvallattomille omistajille, milj. e 0,0 0,1 0,1
Omavaraisuusaste, % 22,2 32,4
Velkaantumisaste, % 2) 34,6 -2,5
Henkilöstö 31.12. 17 673 18 618 19 481
Henkilöstö keskimäärin vuoden aikana 18 071 19 132 19 701
Osakekohtaiset tunnusluvut 2013 2012 1) 2011
Tulos/osake, e 3) 0,28 0,32
Tulos/osake, laimennettu, e 0,28 0,32
Oma pääoma/osake, e 2,0 3,1
Osinko/osake, e 0,22*)  
Osinko/tulos, % 77,8*)
Efektiivinen osinkotuotto, % 2,5*)    
Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) 31,5    
Osakkeen kurssikehitys 2013 2012 1) 2011
Kurssi 31.12., e 8,90
Alin kurssi, e 3,00
Ylin kurssi, e 8,94
Keskikurssi, e 5,54
Osakekannan markkina-arvo 31.12., milj. e 1 117,7
Osakkeiden vaihdon kehitys      
Osakkeiden vaihto, 1 000 kpl 46 168
Vaihto % koko osakekannasta 85,0
Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo, 1 000 kpl 125 595

Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 31.12., 1 000 kpl 125 592
         

Historialliset carve-out tilinpäätöstiedot vuosilta 2011-2012 eivät välttämättä anna kuvaa sitä, mitkä yhdisteltyjen toimintojen tulokset, taloudellinen asema ja rahavirrat olisivat olleet, jos Caverion tytäryhtiöineen olisi toiminut itsenäisenä konsernina ja esittänyt erillisen tilinpäätöksen edellä kerrotuilta ajanjaksoilta.

*) Hallituksen ehdotus

1 ) Uudistettu IAS 19 –standardi on vaikuttanut konsernin tuloslaskelmaan 1-12/2012 seuraavasti: henkilöstökulut kasvoivat 0,1 milj. euroa ja käyttökate, liikevoitto ja tulos ennen veroja laskivat vastaavasti 0,1 milj. euroa.

2 ) Korollinen nettovelka ja velkaantumisaste vuonna 2012 eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2013 lukuihin, sillä Caverion Oyj:lle siirtyi uusi pankkirahoitussopimus osittaisjakautumisen yhteydessä 30.6.2013.

3 ) Ei sisällä osittaisjakautumisen seurauksena Caverion Oyj:lle siirtyneen uuden pankkirahoitussopimuksen kustannusvaikutusta tammi–kesäkuulta 2013. Jos uuden lainasopimuksen mukainen uudelleenrahoitus olisi toteutettu tilikauden alussa, tammi–joulukuun nettorahoituskulut olisivat olleet noin 8,4 milj. euroa.

 

Laskentakaavat