36. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEIDEN MUUTOKSET

 

Uusien ja muutettujen standardien sekä tulkintojen soveltaminen 1.1.2013
 
Kansainvälisen IAS19 Työsuhde-etuudet tilinpäätösstandardin muutoksien takautuvasta soveltamisesta syntyvät oikaisut historiallisiin vertailulukuihin

Konserni on ottanut 1.1.2013 alkaen käyttöön uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin. Standardi sisältää muutoksia etuuspohjaisten eläkkeiden kirjaamiseen. Niin sanottu putkimenetelmä poistuu ja kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan välittömästi laajan tuloksen eriin. Taseeseen merkitään eläkkeistä syntynyt täysimääräinen nettovelka tai -saaminen. Varojen korkotuotto lasketaan käyttämällä samaa diskonttokorkoa kuin eläkevelvoitteen nykyarvoa laskettaessa. Eläkevelvoitteen käyvän arvon muutokset kirjataan jatkossa laajan tuloslaskelman eriin, kun ne aikaisemmin sisältyivät tuloslaskelman henkilöstökuluihin.
 
Uudistettu IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardi vaatii takautuvaa soveltamista esitettyihin lukuihin. Alla olevissa taulukoissa on esitetty standardin käyttöönotosta syntyvien oikaisuiden vaikutus Caverion-konsernin lukuihin tilikaudella 2012.
 
Yhdistelty tuloslaskelma
Milj. e

Oikaistu
Konserni IAS 19 konserni,
2012 -oikaisu 2012Liikevaihto 2 803,2
2 803,2Liiketoiminnan muut tuotot 12,3
12,3
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,6
-0,6
Valmistus omaan käyttöön 0,3
0,3
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -799,8
-799,8
Ulkopuoliset palvelut -468,8
-468,8
Henkilöstökulut -1 127,3 -0,1 -1 127,4
Liiketoiminnan muut kulut -333,9
-333,9
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0
0,0
Poistot ja arvonalentumiset -24,2
-24,2
       


Liikevoitto 61,2 -0,1 61,1Rahoitustuotot 1,9
1,9
Kurssierot -0,3
-0,3
Rahoituskulut -5,2
-5,2
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -3,6
-3,6
       


Voitto ennen veroja 57,6 -0,1 57,5
       


Tuloverot -16,7 0,1 -16,7
       


Tilikauden voitto 40,9 -0,1 40,8Jakautuminen


  Emoyhtiön omistajille 40,8 -0,1 40,7
  Määräysvallattomille omistajille 0,1
0,1Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:

Osakekohtainen tulos, euroa * 0,32
0,32* Osakekohtainen tulos tilikaudelta 2012 on laskettu osittaisjakautumisen voimaantulon mukaista osakemäärää käyttäen.
 

Yhdistelty laaja tuloslaskelma
Milj. e

Oikaistu
Konserni IAS 19 konserni,
2012 -oikaisu 2012
             
Tilikauden voitto 40,9 -0,1 40,8
Muut konsernin kirjatut tuotot ja kulutEtuuspohjaisten eläkkeiden arvonmuutos
16,6 16,6

- Laskennallinen vero
-5,5 -5,5

Rahavirran suojaukset -0,1
-0,1

- Laskennallinen vero 0,0
0,0

Myytävissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutos -0,4
-0,4

- Laskennallinen vero 0,1
0,1

Muuntoerot 3,9
3,9
Muut konsernin kirjatut tuotot ja kulut, yhteensä 3,5 11,1 14,6
Tilikauden laaja tulos 44,5 10,9 55,3JakautuminenEmoyhtiön omistajille 44,5 10,9 55,2

Määräysvallattomille omistajille 0,1
0,1
 
Yhdistelty tase
Milj. e

Oikaistu
Konserni IAS 19 konserni,
31.12.2012 -oikaisu 31.12.2012
 
VARAT

Pitkäaikaiset varat


Aineelliset hyödykkeet 31,8
31,8
Liikearvo 335,7
335,7
Muut aineettomat hyödykkeet 39,0
39,0
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,1
0,1
Myytävissä olevat sijoitukset 2,5
2,5
Saamiset 15,6 -10,3 5,3
Laskennalliset verosaamiset 5,5
5,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä 430,2 -10,3 419,9
       


Lyhytaikaiset varat


Vaihto-omaisuus 39,0
39,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 774,7
774,7
Verosaamiset 4,7
4,7
Rahavarat 100,8
100,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä 919,2
919,2
             
VARAT YHTEENSÄ 1 349,4 -10,3 1 339,0SIJOITETTU OMA PÄÄOMA JA VELAT

Sijoitettu oma pääoma yhteensä 413,7 -26,2 387,4Pitkäaikaiset velat


Laskennalliset verovelat 78,0 -9,3 68,7
Eläkevelvoitteet 26,7 25,1 51,8
Varaukset 6,9
6,9
Rahoitusvelat 75,6
75,6
Muut velat 4,6
4,6
Pitkäaikaiset velat yhteensä 191,8 15,8 207,6
       


Lyhytaikaiset velat


Ostovelat ja muut velat 697,8
697,8
Verovelat 7,4
7,4
Varaukset 23,3
23,3
Rahoitusvelat 15,4
15,4
Lyhytaikaiset velat yhteensä 743,9
743,9Velat yhteensä 935,7 15,8 951,5SIJOITETTU OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 1 349,4 -10,3 1 339,0
       


     
 


Yhdistelty tase
Milj. e

Oikaistu
Konserni IAS 19 konserni,
1.1.2012 -oikaisu 1.1.2012
             
VARAT

Pitkäaikaiset varat


Aineelliset hyödykkeet 34,7
34,7
Liikearvo 336,6
336,6
Muut aineettomat hyödykkeet 32,8
32,8
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,1
0,1
Myytävissä olevat sijoitukset 2,9
2,9
Saamiset 18,2 -11,8 6,4
Laskennalliset verosaamiset 8,7
8,7
Pitkäaikaiset varat yhteensä 434,0 -11,8 422,2
             
Lyhytaikaiset varat


Vaihto-omaisuus 37,5
37,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 794,2
794,2
Verosaamiset 2,8
2,8
Rahavarat 155,4
155,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä 989,9
989,9
             
VARAT YHTEENSÄ 1 423,8 -11,8 1 412,0SIJOITETTU OMA PÄÄOMA JA VELAT


Sijoitettu oma pääoma yhteensä 450,0 -37,0 413,0
             
Pitkäaikaiset velat


Laskennalliset verovelat 70,0 -14,7 55,3
Eläkevelvoitteet 26,2 39,9 66,1
Varaukset 9,9
9,9
Rahoitusvelat 90,3
90,3
Muut velat 6,1
6,1
Pitkäaikaiset velat yhteensä 202,5 25,2 227,7
       


Lyhytaikaiset velat


Ostovelat ja muut velat 715,6
715,6
Verovelat 13,4
13,4
Varaukset 25,8
25,8
Rahoitusvelat 16,5
16,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä 771,3
771,3Velat yhteensä 973,8 25,2 999,0SIJOITETTU OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 1 423,8 -11,8 1 412,0