34. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

 

Tässä konsernitilinpäätöksessä aikaisemmin YIT-konsernissa sisäisinä erinä käsitellyt saamiset, velat ja liiketapahtumat muiden YIT-konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa on käsitelty lähipiiritapahtumina ajanjaksolta ennen osittaisjakautumisen toimeenpanoa 30.6.2013.


Milj. e 2013 2012
Tavaroiden ja palveluiden myynnit YIT-konsernille 1) 26,0 55,6
Tavaroiden ja palveluiden myynnit muulle lähipiirille 1,2


Tavaroiden ja palveluiden ostot YIT-konsernilta 2) 12,7 38,3
Tavaroiden ja palveluiden ostot muulta lähipiiriltä 0,1


Myyntisaamiset ja muut saamiset YIT-konsernilta 5,2 5,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset muulta lähipiiriltä 0,1


Ostovelat ja muut velat YIT-konsernille 3,4 3,7

1) Tavaroiden ja palveluiden myynnit muodostuvat Caverionin tarjoamista kiinteistöteknisistä palveluista YIT-konsernille (2013 ennen osittaisjakautumista 30.6.2013).
2) Tavaroiden ja palveluiden ostot koskevat Caverionin ostamia IT-palveluita sekä toimitilojen vuokrakuluja YIT-konsernilta (2013 ennen osittaisjakautumista 30.6.2013).
 
Myynti muulle lähipiirille tapahtuu markkinahintaan.
 
Johdon työsuhde-etuudet 1)
Johtoon kuuluviin avainhenkilöihin luetaan Caverionin hallituksen jäsenet ja johtoryhmä. Johtoon kuuluville avainhenkilölle näiden työsuorituksesta maksettu tai maksettava kompensaatio koostuu seuraavista eristä:

Milj. e 2013 2012
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 3,7 1,1
Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat etuudet 2,8 0,9
Osakeperusteiset maksut 2) 0,7 0,2
 
1) Johdon työsuhde-etuudet vuodelta 2012 ja 30.6.2013 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta sisältävät Caverioniin siirtyneiden henkilöihin perustuvan laskennallisen osuuden YIT:n toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja konsernin johtoryhmän sekä YIT:n hallituksen etuuksista.
2) Luovutettujen osakkeiden arvo, niihin liittyvä varainsiirtovero sekä rahapalkkio.
 
Tiedot osakepalkitsemisesta on esitetty liitteessä 23. Osakeperusteiset maksut.
 

Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut ja maksettavat palkat ja palkkiot 1)
Milj. e 2013
Pitkäkoski Juhani, toimitusjohtaja 0,4
Ehrnrooth Henrik, hallituksen puheenjohtaja 0,0
Rosenlew Michael, hallituksen varapuheenjohtaja 0,0
Hyvönen Anna 0,0
Lehtoranta Ari 0,0
Lindqvist Eva 0,0
     
1) Ajalta heinä-joulukuu 2013.
     
Eläkeikä
Sekä toimitusjohtajan että muiden johtoryhmän jäsenten eläkeikä on lakisääteinen.
 
Irtisanomiskorvaus
Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan, maksetaan hänelle lisäksi 12 kuukauden palkkaa vastaava erillinen korvaus.
 
Lainat lähipiirille
Konsernilla ei ole lainoja lähipiirille.
 
Vuokravastuut lähipiiriltä
Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

Milj. e 31.12.2013 31.12.2012
Vuokravastuut yhteensä 0,0 68,3

Konserni on vuokrannut Suomessa käyttämänsä toimitilat YIT:ltä ja vuokra-ajat perustuvat YIT:n tekemiin toimitilojen ulkopuolisiin vuokrasopimuksiin. Toimitilojen vuokrasopimukset kestävät enimmillään 10 vuotta. Useimmiten sopimuksiin sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta alkuperäisen päättymispäivän jälkeen. Toimitilasopimusten indeksi-, uudistamis- ja muut ehdot poikkeavat toisistaan. Nämä vuokravastuut olivat 30.6.2013 yhteensä 53,1 milj. euroa (31.12.2012: 68,3 milj. euroa).
 
Oman pääoman tapahtumat
Oman pääoman ehtoiset liiketoimet YIT-konsernin kanssa on esitetty oman pääoman muutoslaskelmassa.