29. RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN LUOKITTELU ARVOSTUSRYHMITTÄIN JA KÄYVÄT ARVOT

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty kirjanpitoarvot ja käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat ja -velat ja näiden arvostusmenetelmien tasot. Käypää arvoa ei ole esitetty taulukossa, jos se ei merkittävästi poikkea tasearvosta.


 
                           

2013
Milj. e Myytävissä olevat sijoitukset Lainat ja muut saamiset Kaupankäynti- tarkoituksessa pidettävät Johdannaiset suojaus-laskennassa Rahoitusvelat Tase- arvo Käypä arvo Liite
Arvostusperiaate Käypään arvoon Jaksotettuun
hankinta-menoon
Käypään arvoon Käypään arvoon Jaksotettuun
hankinta-menoon

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yh-
teensä
 
Pitkäaikaiset rahoitusvarat


Myytävissä olevat sijoitukset 2,02,0 0,6
1,4 2,0 16
Myyntisaamiset ja muut saamiset
0,2


0,217
Lyhytaikaiset rahoitusvarat


Myyntisaamiset ja muut saamiset
656,9


656,920
Johdannaissopimukset (ei-suojauslaskennassa)

0,1

0,1
0,1
0,1 20
Rahavarat
133,3


133,321
Yhteensä 2,0 790,4 0,1

792,6 0,6 0,1 1,4 2,1
 
Pitkäaikaiset rahoitusvelat


Lainat rahoituslaitoksilta138,1 138,1
139,5
139,5 26
Eläkelainat8,0 8,0
7,7
7,7 26
Muut lainat1,2 1,2
1,2
1,2 26
Rahoitusleasingvelat1,2 1,2
1,3
1,3 26
Ostovelat ja muut velat0,2 0,227
Lyhytaikaiset rahoitusvelat


Lainat rahoituslaitoksilta68,3 68,326
Eläkelainat2,0 2,026
Muut lainat0,4 0,426
Rahoitusleasingvelat0,5 0,526
Ostovelat ja muut velat463,7 463,727
Johdannaissopimukset (suojauslaskennassa)


0,1
0,1
0,1
0,1 27
Johdannaissopimukset (ei-suojauslaskennassa)

0,8

0,8
0,8
0,8 27
Yhteensä

0,8 0,1 683,7 684,5
150,6
150,6
   

2012   
Milj. e Myytävissä olevat sijoitukset Lainat ja muut saamiset Kaupankäynti- tarkoituksessa pidettävät Johdannaiset
suojaus-
laskennassa
Rahoitus-
velat
Tase- arvo Käypä arvo Liite
Arvostusperiaate Käypään arvoon Jaksotettuun hankinta-menoon Käypään arvoon Käypään arvoon Jaksotettuun hankinta-menoon
Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yh-
teensä
 
Pitkäaikaiset rahoitusvarat


Myytävissä olevat sijoitukset 2,52,5 0,6
1,9 2,5 16
Myyntisaamiset ja muut saamiset
3,6


3,617
Lyhytaikaiset rahoitusvarat


Myyntisaamiset ja muut saamiset
735,4


735,420
Rahavarat
100,8


100,821
Yhteensä 2,5 839,8


842,3 0,6
1,9 2,5
   Pitkäaikaiset rahoitusvelat


Lainat rahoituslaitoksilta63,5 63,5
56,3
56,3 26
Eläkelainat10,0 10,0
9,2
9,2 26
Muut lainat1,6 1,6
1,6
1,6 26
Rahoitusleasingvelat0,5 0,5
0,5
0,5 26
Ostovelat ja muut velat4,5 4,527
Lyhytaikaiset rahoitusvelat


Lainat rahoituslaitoksilta7,0 7,026
Eläkelainat8,0 8,026
Muut lainat0,0 0,026
Rahoitusleasingvelat0,4 0,426
Ostovelat ja muut velat469,2 469,227
Johdannaissopimukset (suojauslaskennassa)


0,2
0,2
0,2
0,2 27
Johdannaissopimukset (ei-suojauslaskennassa)

0,5

0,5
0,5
0,5 27
Yhteensä

0,5 0,2 564,7 565,4
68,3
68,3


Käypien arvojen määrittäminen

Käypien arvojen määrittämismenetelmät ja yhtiökohtaiset estimaatit:


a) Rahoituserät tasolla 1

Tasolle 1 luokiteltujen rahoituserien käypäarvo perustuu täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin hintoihin toimivilla markkinoilla arvostuspäivänä. Markkinoita pidetään toimivina, jos noteeratut hinnat ovat säännöllisesti saatavilla pörssissä. Noteeratut hinnat ovat ostohintoja (bid price) Taso 1 sisältää pääasiassa rahastoja ja OMXH listattuja osakkeita.

b) Rahoituserät tasolla 2

Rahoituerät, joille ei ole noteerattua hintaa toimivilla markkinoilla (esimerkiksi OTC-johdannaiset) on arvostettu käyttämällä arvostusmenetelmiä. Arvostusmenetelmät maksimoivat markkinadata käytön, kun sitä on saatavilla ja yhtiökohtaisten estimaattien käyttö on mahdollisimman vähäistä. Jos kaikki merkittävät syöttötiedot käyvän arvon laskentaan on saatavilla markkinoilta, luokitellaan erä tasolle 2. Tasolle 2 luokiteltujen johdannaissopimusten käyvät arvot on määritetty seuraavasti: Valuutta- ja korkotermiinisopimusten käyvät arvot on määritetty käyttäen tilinpäätöspäivän noteerattuja termiinikursseja. Koronvaihtosopimusten käyvät arvot on määritetty tulevien rahavirtojen nykyarvon perusteella. Pitkäaikaisten lainojen käyvät arvot pohjautuvat diskontattuihin rahavirtoihin. Diskonttauskorkona on käytetty korkoa, jolla konserni saisi vastaavaa ulkoista lainaa tilinpäätöshetkellä ja se muodostuu riskittömästä markkinakorosta, johon on lisätty yrityskohtainen, maturiteetin mukainen riskipreemio 0,75-4,50 % p.a (0,80 - 4,00 % vuonna 2012).

c) Rahoituserät tasolla 3

Jos yksi tai useampi omaisuuserää tai velkaa koskevat syöttötieto ei perustu todettavissa olevaan markkinatietoon, luokitellaan rahoituserä tasolle 3.Tasolle 3 luokitellut myytävissä olevat sijoitukset ovat noteeraamattomia osakkeita ja ne on arvostettu hankintahintaan vähennettynä mahdollisilla arvonalentumisilla tai meklarilta saatuihin hintoihin, koska niiden käypä arvo ei ole luotettavasti määritettävissä.

Tarkastelujakson aikana ei ole tapahtunut siirtoja käyvän arvon hierarkian eri tasojen välillä.
Muutokset tason 3 mukaisesti arvostetuissa erissä:
Milj. e Varat Velat Varat Velat
2013 2013 2012 2012
Avaava tasearvo 1,9
2,3
Siirrot tasoon / tasolta 3Ostot ja myynnit -0,1


Tuloslaskelmaan kirjatut tuotot ja kulutLaajaan tuloslaskelmaan kirjatut tuotot ja kulut -0,3
-0,4
Päättävä tasearvo 1,4
1,9