27. OSTOVELAT JA MUUT VELAT


Milj. e 2013 2012Tasearvo TasearvoPitkäaikaiset

Johdannaissopimuksiin perustuvat velat 0,0 0,1Muut velat 0,2 4,5Pitkäaikaiset yhteensä 0,2 4,6
Lyhytaikaiset

Ostovelat 230,1 223,4Siirtovelat 143,9 150,8Pitkäaikaisten palvelusopimusten jaksotukset 50,3 77,8Saadut ennakot 1) 147,4 143,7Muut velat 86,2 102,0Lyhytaikaiset yhteensä 657,9 697,8

1) Saadut ennakot sisältävät sekä saadut ennakkosuoritukset että laskutetut ennakkomaksut. Pitkäaikaisten osatuloutettavien sopimusten saatujen ennakkosuoritusten määrä on esitetty liitetiedossa 4.
Siirtovelkojen olennaiset erätMilj. e 2013 2012Henkilösivukulujen jaksotukset 116,7 116,7Korkovelat 0,4 0,5Johdannaissopimuksiin perustuvat velat 0,8 0,6Muut 25,9 33,0
Ostovelkojen ja muiden velkojen kirjanpitoarvo on kohtuullisen hyvä arvio niiden käyvästä arvosta.
Täsmäytys liitetietoon 29:Milj. e 2013 2012Pitkäaikaiset ostovelat ja muut velat 0,2 4,6Johdannaissopimukset 0,0 -0,1Yhteensä 0,2 4,5

Milj. e 2013 2012Lyhytaikaiset ostovelat ja muut velat 657,9 697,8Siirtovelat -143,9 -150,8Pitkäaikaisten sopimusten jaksotukset -50,3 -77,8Yhteensä 463,7 469,2