24. ELÄKEVELVOITTEET

Taseeseen merkityt velat:
Milj. e 2013 2012

Oikaistu
a) Etuuspohjaiset eläke-edut 42,1 43,7
b) Työsuhteen päättymisen jälkeiset muut etuudet 8,9 8,1
Taseen eläkevelvoitteet (koroton) 51,1 51,8
Taseen saamiset etuuspohjaisista eläkkeistä -2,1 -1,7
Eläkevelvoitteet, netto 48,9 50,2Kulut tuloslaskelmasssa, liikevoittoon kirjatut:
Milj. e 2013 2012

Oikaistu
a) Etuuspohjaiset eläke-edut -4,5 -5,6
b) Työsuhteen päättymisen jälkeiset muut etuudet -0,6 -0,7
Rahoituskuluihin kirjatut -1,6 -0,3
Kulut tuloslaskelmasssa, yhteensä -6,7 -6,6Käyvän arvon muutokset, kulut laajassa tuloslaskelmassa:
Milj. e 2013 2012

Oikaistu
a) Etuuspohjaiset eläke-edut -2,3 11,5
b) Työsuhteen päättymisen jälkeiset muut etuudet -1,4 -0,3
Valuuttakurssimuutokset 3,0 -
Kulut laajassa tuloslaskelmassa, yhteensä -0,7 11,2
 
a) Etuuspohjaiset eläke-edut
 
Taseessa esitetyt eläkevelvoittet on määritetty seuraavasti:
Milj. e 2013 2012
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 99,8 102,9
Varojen käypä arvo -79,3 -81,8
Rahastoitujen velvoitteiden alikate 20,5 21,1
Rahastoimattomien velvoitteiden nykyarvo 19,5 20,9
Etuuspohjaisten eläkevelvoitteiden alikate 40,0 42,0
Taseeseen merkityt eläkevelvoitteet 42,1 43,7
Taseen saamiset etuuspohjaisista eläkkeistä -2,1 -1,7
 

Etuuspohjaisen eläkevelvoitteen vuosimuutokset ovat seuraavat:
Milj. e Velvoitteen nykyarvon muutokset Varojen käyvän arvon muutokset Eläkevelvoitteen muutokset, netto
1.1.2013 123,8 -81,8 42,0
Työsuorituksesta johtuvat menot 3,9 0,4 4,2
Korkomenot 3,8 -2,5 1,3
     
Käyvän arvon muutoksetVarojen tuotto, pl. korkokulut
-1,1 -1,1

Voitto/tappio demografisten oletusten muutoksesta 5,3
5,3

Voitto/tappio taloudellisten oletusten muutoksesta -0,5
-0,5
             
Valuuttakurssimuutokset -12,0 9,0 -3,0
Työnantajan suoritukset -0,8 -5,4 -6,2
Maksetut etuudet -4,2 2,1 -2,1
31.12.2013 119,3 -79,3 40,0
     
Milj. e Velvoitteen nykyarvon muutokset Varojen käyvän arvon muutokset Eläkevelvoitteen muutokset, netto
1.1.2012 137,6 -80,3 57,3
Työsuorituksesta johtuvat menot 5,6 0,4 6,0
Korkomenot 3,6 -3,0 0,5Käyvän arvon muutoksetVarojen tuotto, pl. korkokulut
2,6 2,6

Voitto/tappio demografisten oletusten muutoksesta -23,1
-23,1

Voitto/tappio taloudellisten oletusten muutoksesta 3,9
3,9
       


Valuuttakurssimuutokset 0,2
0,2
Työnantajan suoritukset -1,1 -4,0 -5,1
Maksetut etuudet -2,8 2,5 -0,4
31.12.2012 123,8 -81,8 42,0
 
Eläkevelvoitteen keskimääräinen kestoaika Caverion-konsernissa on 15 vuotta.
 

Merkittävät aktuaariset oletukset olivat seuraavat:

Diskonttokorko

Palkankorotus-
olettama

Eläkkeiden kasvu -olettama
2013      

Suomi 3,75 % 2,00 % 2,10 %

Norja 4,10 % 3,75 % 0,60 %

Saksa 3,75 % 3,00 % 2,25 %

Itävalta 3,75 % 1,50 % 2,25 %
2012Suomi 3,50 % 2,00 % 2,10 %

Norja 3,80 % 3,50 % 0,20 %

Saksa 3,50 % 3,00 % 2,30 %

Itävalta 3,50 % 1,30 % 2,30 %

Etuuspohjaisen eläkevelvoitteen herkkyys merkittävien olettamien muutoksille on seuraava:

Vaikutus eläkevelvoitteeseen *

Olettaman muutos Olettaman kasvu Olettaman vähennys
Diskonttokorko 0,50 % vähennys -8,9 % lisäys 9,9 %
Palkankorotusolettama 0,50 % lisäys 4,4 % vähennys -8,7 %
Eläkkeiden kasvuolettama 0,25 % lisäys 2,5 % vähennys -2,6 %


 
* Perustuvat herkkyysanalyysiin konsernin merkittävimmän eläkejärjestelyn osalta. Muiden järjestelyjen osalta vaikutukset ovat vastaavia.


 
Kuvattu herkkyysanalyysi perustuu esitetyn olettaman muutokseen, kun samalla muut olettamat pysyvät ennallaan. Todellisuudessa näin ei todennäköisesti tapahdu, vaan muutos yhdessä olettamassa saattaa myös vaikuttaa muiden olettamien muuttumiseen. Laskettaessa etuuspohjaisen eläkevelvoitteen herkkyyttä merkittäville aktuaarisille olettamille, on käytetty samaa laskentatapaa kuin taseeseen kirjattua eläkevelvoitetta laskettaessa. 
Eläkejärjestelyn varat muodostuvat seuraavasti:
Milj. e 2013 % 2012 %
Osakkeet 12,6 16 12,1 15
Velkakirjat 40,9 52 42,8 52
Kiinteistöt 10,0 13 10,4 13
Rahat ja pankkisaamiset 15,9 20 16,5 20
Eläkejärjestelyjen varat yhteensä 79,3 100 81,8 100
 
Eläkejärjestelyjen sijoituksia hallinnoidaan vakuutusyhtiöissä, noudattaen asetettuja sijoituspolitiikkoja, joiden on tarkoitus korrelloida eläkevelvoitteen keston ja kassavirtojen kanssa.

Ruotsin usean työantajan yhteinen eläkejärjestely
Ruotsissa Caverion osallistuu usean työnantajan muodostamaan yhteiseen etuuspohjaiseen eläkejärjestelyyn Alecta vakuutusyhtiössä. 1 015 Caverion Sverige AB:n työntekijää on järjestelyn piirissä vuoden 2013 lopussa. Tämä usean työantajan yhteinen järjestely ei kykene tuottamaan luotettavaa tietoa etuuspohjaisen eläkevastuun raportointia varten, joten Caverion käsittelee eläkejärjestelyä maksuperusteisena.

Alectan mahdollinen ylijäämä saatetaan hyvittää työnantajille tai työntekijöille. Odotetut suoritettavat maksut järjestelyyn ensi vuoden aikana ovat 0,4 milj. euroa.

 

b) Työsuhteen päättymisen jälkeiset muut etuudetTaseeseen merkityt velat:
Milj. e 2013 2012
Rahastoimattomien velvoitteiden nykyarvo 8,9 8,1
Taseeseen merkityt velat 8,9 8,1
 
Etuuspohjaisen eläkevelvoitteen vuosimuutokset ovat seuraavat:  
Milj. e
Rahastoimattoman velvoitteen nykyarvo
1.1.2013
7,8
Työsuorituksesta johtuvat menot
0,2
Korkomenot
0,2Käyvän arvon muutokset


Varojen tuotto, pl. korkokulut


Voitto/tappio demografisten oletusten muutoksesta
1,0

Voitto/tappio taloudellisten oletusten muutoksesta
0,4


Maksetut etuudet
-0,8
31.12.2013
8,9
   
Milj. e
Rahastoimattoman velvoitteen nykyarvo
1.1.2012
7,6
Työsuorituksesta johtuvat menot
0,3
Korkomenot
0,3


Käyvän arvon muutokset


Varojen tuotto, pl. korkokulut


Voitto/tappio demografisten oletusten muutoksesta
0,0

Voitto/tappio taloudellisten oletusten muutoksesta
0,3Maksetut etuudet
-0,3
31.12.2012
8,1
           
Konsernin etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä aiheutuvien eläkevelvoitteiden arvostamiseen liittyvät merkittävimmät riskitekijät ovat korkotason, valuuttakurssien ja elinikäindeksien kehittyminen tulevaisuudessa.