23. OSAKEPERUSTEISET MAKSUT


Caverionilla ei ole osakepohjaista kannustinjärjestelmää avainhenkilöilleen.YIT-konsernilla oli voimassa avainhenkilöilleen osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosina 2010-2012. Caverion konsernin palvelukseen siirtyneiden henkilöiden omistamien ja osakepalkkiojärjestelmän perusteella saatujen YIT Oyj:n osakkeiden osalta poistettiin YIT Oyj:n hallituksen päätöksellä 25.4.2013 osakkeiden luovutusrajoitus ja ehtojen mukainen palauttamisvelvollisuus. Vastaavasti jakautumisessa, palkitsemisjärjestelmässä luovutettujen osakkeiden perusteella, näille henkilöille jaettaviin Caverion Oyj:n osakkeisiin kohdistettiin alkuperäisen ohjelman ehtojen mukainen luovutusrajoitus sekä palauttamisvelvollisuus Caverion Oyj:lle. Caverionin carve-out tilinpäätöksessä osakepalkitsemisjärjestelmästä aiheutuva kuluvaikutus on esitetty niin kuin se on toteutunut YIT-konsernin aikana. Ajanjaksolle 30.6.-31.12.2013 tehdyt kulukirjaukset perustuvat Caverion Oyj:n osakkeen arvostukseen 1.7.2013 henkilöille jaettujen osakkeiden osalta.Kannustinjärjestelmän pääpiirteet

Pääpiirteet ajanjaksolta 30.6.-31.12.2013 Pääpiirteet carve-out jaksoilta


Vuoden 2012 ohjelma Vuoden 2012 ohjelma Vuoden 2012 ohjelma Vuoden 2011 ohjelma

Myöntämispäivä
30.6.2013 30.6.2013 29.2.2012 18.3.2011

Osakkeen markkina-arvo siirtämis-/myöntämispäivänä, euroa
4,10 4,10 16,55 20,67

Myönnetyt osakepalkkiot 1)
- - 252 136 274 917

Siirretyt / annetut osakkeet 2)
53 505 58 367 66 914 69 885

Mitätöidyt osakepalkkiot 3)
- - 208 003 211 903

Osakkeiden luovutusvuosi 4)
2013 2012 2013 2012

Sitouttamisjakson päättymisvuosi
2016 2015 2016 2015

Avainhenkilöiden lukumäärä
114 105 117 1081) Osakkeina annettava enimmäismäärä


2) Caverionille siirretyt osakkeet / taloudellisten tavoitteiden toteutumisen perusteella jaettu määrä


3) Annettavan enimmäismäärän ja jaetun määrän erotus


4) Vuoden 2012 ohjelman perusteella ansaitut osakkeet on jaettu 21.5.2013.
Konsernitilinpäätökseen sisältyy kulua osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä 0,6 (1,7) milj. euroa. Osakepalkkiojärjestelmän rahaosuudesta siirtovelkoihin on jaksotettu 0,0 (0,5) milj. euroa. Kuluksi kirjatusta kustannuksesta 0,2 (0,3) milj. euroa aiheutuu konsernin johtoryhmän palkitsemisesta.