22. OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT


Caverion Oyj syntyi YIT Oyj:n osittaisjakautumisen seurauksena 30.6.2013. Tämän vuoksi tilikaudelta 2012 ei ole mahdollista esittää osakepääomaa tai oman pääoman rahastojen erittelyä. Caverion-konsernin nettovarallisuutta edustaa Caverion-konserniin sijoitettu oma pääoma, joka on esitetty konsernitaseessa nimikkeellä ”sijoitettu oma pääoma”.Osakepääoma ja omat osakkeetUlkona olevien osakkeiden lukumäärä, kpl Osakepääoma,
milj. e
Omat osakkeet,
milj. e30.6.2013 125 596 092 1,0 -


Omien osakkeiden luovutus

Omien osakkeiden palautuminen -4 080
0,0


31.12.2013 125 592 012 1,0 0,0


Caverion Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 125 596 092 ja osakepääoma 1 milj. euroa 31.12.2013.
Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.


Omat osakkeet
Emoyhtiön omien osakkeiden muutokset tilikauden aikana:Osakkeiden lukumäärä30.6.2013 -
Omien osakkeiden luovutus

Omien osakkeiden palautuminen 4 08031.12.2013 4 080


Hallussa olevien osakkeiden hankintahinta yhteensä on 0,0 milj. euroa ja se esitetään erillisenä oman pääoman eränä. Osakkeista maksettu määrä pienentää emoyhtiön voitonjakokelpoisia varoja. Osakkeet ovat yhtiön hallussa omina osakkeina ja ne on oikeus laskea uudelleen liikkeeseen tulevaisuudessa.Muuntoerot


Muuntoerot sisältävät ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot. Myös ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten suojauksista syntyvät voitot ja tappiot sisältyvät muuntoeroihin silloin, kun suojauslaskennan edellytykset ovat täyttyneet. Ulkomaisten yksiköiden nettosijoitusten suojausta ei ole ollut vuosina 2013 ja 2012.Arvonmuutosrahasto


Arvonmuutosrahasto sisältää myytävissä olevien sijoitusten ja rahavirran suojauksessa käytettävien johdannaisinstrumenttien käypien arvojen muutokset.