2. SEGMENTTI-INFORMAATIO

 

Caverionin raportoitavat toimintasegmentit ovat Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut ja Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut.
         
Caverionin raportoitavat toimintasegmentit perustuivat Caverionin johtoryhmän säännölliseen raportointiin. Johtoryhmä on ylin operatiivinen päätöksentekijä, joka on vastannut resurssien kohdistamisesta toimintasegmenteille ja niiden tuloksien arvioinnista.
         
Segmenttien liiketoiminta muodostuu seuraavasti:
         
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut
- Kotien ja kiinteistöjen talotekniset huollot, korjaukset ja uudistukset.
- LVI-, sähkö- ja automaatiojärjestelmien uudishankkeet ja saneeraus sekä huolto- ja ylläpitotyöt.
- Teollisuuden laitosten ja prosessien kunnossapito, asennus- ja pienrakentamispalvelut. Teollisuuden investoinnit sähkö-, automaatio- ja ilmanvaihtojärjestelmiin, putkistoihin ja säiliöihin.
         
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut
- Kotien ja kiinteistöjen talotekniset huollot, korjaukset ja uudistukset.
- LVI-, sähkö- ja automaatiojärjestelmien uudishankkeet ja saneeraus sekä huolto- ja ylläpitotyöt.
- Teollisuuden laitosten ja prosessien kunnossapito, asennus- ja pienrakentamispalvelut. Teollisuuden investoinnit sähkö-, automaatio- ja ilmanvaihtojärjestelmiin, putkistoihin ja säiliöihin.

Konsernipalvelut ja muut erät
Konsernipalvelut ja muut erät sisältää konsernin sisäisiä palveluja ja jakamattomia kustannuksia.
         
Segmentti-informaation laskentaperiaatteet
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut ja Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut -toimialojen raportointi perustuu tässä tilinpäätöksessä kuvattuihin laskentaperiaatteisiin.

Segmenttitasolla seurataan ja raportoidaan toimialojen operatiivista sijoitettua pääomaa ja tälle pääomalle laskettavaa toimialan operatiivisen sijoitetun pääoman tuottoa (%).

+ Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
+ Liikearvo
+ Osuudet osakkuusyrityksissä
+ Vaihto-omaisuus
+ Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset (pl. veroihin, korkoihin ja voitonjakoon liittyvät erät)        
= Segmentin varat

- Varaukset
- Ostovelat
- Saadut ennakot
- Muut korottomat velat (pl. veroihin, korkoihin ja voitonjakoon liittyvät erät)        
= Segmentin velat 
   
Segmentin varat - Segmentin velat = Operatiivinen sijoitettu pääoma  
   


Operatiivisen sijoitetun pääoman tuotto, % = Segmentin liikevoitto

Operatiivinen sijoitettu pääoma keskimäärin *100
Liiketoiminnalliset segmenttitiedot 2013
Milj. e Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut Konsernipalvelut ja muut erät Segmenteille kohdistetut erät yhteensä
 Segmentin tuotot 1 922,7 621,3
2 544,0
Konsernin sisäiset tuotot -0,2 -0,2
-0,4
Segmentin tuotot ulkoisilta asiakkailta 1 922,5 621,1 0,0 2 543,6Osuudet osakkuusyritysten tuloksesta 0,0

0,0Käyttökate 52,3 23,6 -5,0 70,9Poistot ja arvonalentumiset -15,9 -4,8 -0,8 -21,5
Liikevoitto 36,4 18,8 -5,8 49,4Segmentin varat 786,5 335,2 12,2 1 133,9
Segmentin varoihin sisältyvät:Investoinnit 10,0 5,7 12,1 27,8
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,1

0,1Segmentin velat 503,0 234,6 -3,9 733,7
Segmentin operatiivinen sijoitettu pääoma 283,5 100,6

Operatiivisen sijoitetun pääoman tuotto (viim. 12 kk), % 11,6 19,1

 
Liiketoiminnalliset segmenttitiedot 2012
Milj. e Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut Konsernipalvelut ja muut erät Segmenteille kohdistetut erät yhteensä
     Segmentin tuotot 2 089,2 714,2
2 803,4
Konsernin sisäiset tuotot 0,0 -0,2
-0,2
Segmentin tuotot ulkoisilta asiakkailta 2 089,2 714,0 0,0 2 803,2       
Osuudet osakkuusyritysten tuloksesta 0,0

0,0Käyttökate 59,5 33,2 -7,4 85,3Poistot ja arvonalentumiset -18,3 -5,8
-24,2
Liikevoitto 41,1 27,4 -7,4 61,1Segmentin varat 880,1 344,8 0,6 1 225,5
Segmentin varoihin sisältyvät:Investoinnit 12,0 4,1
16,2
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,1

0,1Segmentin velat 535,3 248,2 0,4 783,9
Segmentin operatiivinen sijoitettu pääoma 344,8 96,6

Operatiivisen sijoitetun pääoman tuotto (viim. 12 kk), % 11,0 32,5

 
Segmenttitietojen täsmäytykset
Milj. e Konserni Konserni
2013 2012

Tilikauden voiton täsmäytys

Liikevoitto 49,4 61,1
Kohdistamattomat erät:

  Rahoitustuotot ja -kulut -6,6 -3,6
Voitto ennen veroja 42,8 57,5
  Verot -7,3 -16,7

Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 -0,1
Tilikauden voitto 35,5 40,7


Varat

Segmenteille kohdistetut varat yhteensä 1 133,9 1 225,5
Kohdistamattomat erät:

  Rahat ja pankkisaamiset 133,3 100,8

Myytävissä olevat sijoitukset 2,0 2,5
  Veroihin liittyvät erät 5,0 10,2
Varat yhteensä 1 274,3 1 339,0
       
 
Velat

Segmenteille kohdistetut velat yhteensä 733,7 783,9
Kohdistamattomat erät:


Korolliset velat 219,8 91,0
  Veroihin liittyvät erät 69,4 76,0
  Rahoituserien jaksotukset 1,2 0,7
Velat yhteensä 1 024,1 951,5
 

Maantieteelliset tiedot
     
Maantieteellisissä tiedoissa liikevaihto esitetään asiakkaiden sijainnin mukaan ja pitkäaikaiset varat esitetään varojen sijainnin mukaan.

Milj. e 2013 2013 2012 2012
Tuotot ulkoisilta Pitkäaikaiset Tuotot ulkoisilta Pitkäaikaiset
asiakkailta varat asiakkailta varat
Ruotsi 702,5 55,9 723,8 58,4
Suomi 518,6 131,7 585,8 120,8
Norja 497,5 91,3 564,6 94,7
Saksa 436,2 98,6 521,1 97,6
Itävalta 147,2 20,0 157,5 20,0
Tanska 131,7 10,4 142,8 10,6
Muu Keski-Eurooppa 25,6 3,5 32,3 3,6
Venäjä 31,5 0,2 32,0 0,3
Baltian maat 24,9 0,3 25,5 0,2
Muu Eurooppa 5,8
2,0
Muut maat 22,1 0,1 15,9 0,1
Konserni yhteensä 2 543,6 412,1 2 803,2 406,5