14. LIIKEARVO

 

Konsernin liikearvo kohdistuu segmenteille ja rahavirtaa tuottaville yksiköille seuraavasti:
Milj. e 2013 2012
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut


Suomi 68,9 68,9
  Ruotsi 41,8 41,8
  Norja 69,7 69,7
  Tanska 7,6 7,6
  Teollisuuden palvelut 41,8 41,8
Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut yhteensä 229,7 229,7


Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut

  Saksa 86,0 86,0
  Itävalta 16,5 16,5
  Puola 2,4 2,4
  Tsekki 1,1 1,1
Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut 106,0 106,0


Liikearvot yhteensä 335,7 335,7

Rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä olevan rahamäärän arvo perustuu käyttöarvolaskelmiin. Käyttöarvolaskelmien rahavirtojen laskennassa on käytetty seuraavalle vuodelle vahvistettua budjettia ja sitä seuraaville kahdelle vuodelle vahvistettua strategiaa. Sekä vuoden 2013 että 2012 liikearvon arvonalentumistestauksissa on käytetty jäännösarvon kasvutekijänä 2 prosenttia. Caverionin johto katsoo, että 2 prosenttia kuvaa ennustettua pitkän aikavälin inflaatio-oletusta. Ennustetut liiketoimintavolyymit perustuvat nykyiseen konsernirakenteeseen. Ennusteissa on huomioitu kiinteistöteknisten huolto- ja kunnossapitopalveluiden tarjoamat mahdollisuudet kaikissa toimintamaissa. Arviot tulevasta kehityksestä perustuvat aiempaan kokemukseen markkinoiden kehityksestä, ja niiden teossa on hyödynnetty useita eri julkisten tutkimuslaitosten markkinoiden kasvua, kysyntää ja hintojen kehitystä koskevia ennusteita.
 
Diskonttaustekijänä on käytetty Caverion-konsernille laskettua oman ja vieraan pääoman painotettua keskimääräistä kustannusta ennen veroja (Weighted Average Cost of Capital, WACC pre-tax), jota on oikaistu rahavirtaa tuottavien yksiköiden verokannoilla. Testauksessa diskonttaustekijänä ennen veroja on käytetty 9,9 – 11,8 (2012: 10,2 - 10,9) prosenttia Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisissä palveluissa ja 9,5 – 11,0 (2012: 9,9 – 11,1) prosenttia Keski-Euroopan kiinteistöteknisissä palveluissa vuonna 2013.
 
Liikearvon testaustuloksia arvioidaan vertaamalla kerrytettävissä olevaa rahamäärää (E) rahavirtaa tuottavan yksikön testattavaan omaisuuteen (T) seuraavasti:
       


Suhde

Arvio
E
< T Alaskirjaus
E 0 - 20 % > T Ylittää hieman
E 20 - 50 % > T Ylittää selvästi
E 50 % - > T Ylittää merkittävästi
 

Testauksen tulos vuonna 2013 oli, että kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää merkittävästi kirjanpitoarvon kaikkien rahavirtaa tuottavien yksiköiden kohdalla, paitsi Puolan ja Tsekin. Puolan ja Tsekin kohdalla kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää kirjanpitoarvo hieman. Vuonna 2013 ei tehty alaskirjauksia. Testauksen tulos vuonna 2012 oli, että testauksen perusteella kirjattiin 0,9 miljoonan euron alaskirjaus Puolan liikearvosta.
 
Kerrytettävissä olevan rahamäärän herkkyyttä käytettyjen oletusten muutoksille on arvioitu mm. diskonttaustekijän, kannattavuuden ja jäännösarvon kasvutekijän osalta. Merkittäväkään muutos näissä tekijöissä ei johtaisi arvonalennuskirjaukseen minkään rahavirtaa tuottavan yksikön kohdalla, paitsi Puolan ja Tsekin kohdalla.
 
Herkkyysanalyysit Puolan ja Tsekin kohdalla osoittavat, että Puolan 2,4 miljoonan euron ja Tsekin 1,1 miljoonan euron liikearvojen testaus on kaikkein herkin Puolan 9,50 %:n ja Tsekin 9,56 %:n diskonttaustekijän muutoksille.