12. AINEELLISET HYÖDYKKEET

 

2013
Milj. e Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 1) Keskeneräiset hankinnat Yhteensä
Hankintameno 1.1.2013 1,6 17,9 70,6 17,2 0,5 107,8
Kurssierot 0,0 0,0 -2,9 -0,9
-3,9
Lisäykset
0,2 5,4 0,9 0,7 7,2
Vähennykset -0,3 -1,2 -2,0 -0,4 -0,5 -4,4
Hankintameno 31.12.2013 1,3 16,8 71,0 16,8 0,7 106,7
                 
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2013
-11,1 -56,9 -8,0
-76,0
Kurssierot
0,0 2,5 0,4
2,9
Poistot
-0,5 -5,4 -2,4
-8,3
Vähennysten kertyneet poistot
0,3 2,0 0,4
2,7
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2013
-11,3 -57,8 -9,6
-78,7
                   
Kirjanpitoarvo 1.1.2013 1,6 6,8 13,7 9,2 0,5 31,8
Kirjanpitoarvo 31.12.2013 1,3 5,5 13,2 7,2 0,7 27,9

2012
Milj. e Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 1) Keskeneräiset hankinnat Yhteensä
Hankintameno 1.1.2012 1,7 20,0 67,1 15,9 0,4 105,1
Kurssierot
-0,3 1,6 0,2
1,5
Lisäykset
0,1 4,7 1,7 0,2 6,7
Liiketoimintojen hankinta

0,5

0,5
Vähennykset -0,1 -1,9 -3,3 -0,6 -0,1 -6,0
Hankintameno 31.12.2012 1,6 17,9 70,6 17,2 0,5 107,8

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2012
-11,7 -52,8 -5,9
-70,4
Kurssierot
0,2 -1,2 -0,1
-1,1
Poistot
-0,6 -5,9 -2,5
-9,0
Vähennysten kertyneet poistot
1,0 3,0 0,5
4,5
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2012
-11,1 -56,9 -8,0
-76,0

Kirjanpitoarvo 1.1.2012 1,7 8,3 14,3 10,0 0,4 34,7
Kirjanpitoarvo 31.12.2012 1,6 6,8 13,7 9,2 0,5 31,8

1) Muut aineelliset hyödykkeet sisältävät muun muassa vuokrahuoneistojen perusparannusmenot.
Rahoitusleasingsopimukset      

     
Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksilla hankittua omaisuutta seuraavasti:  
   
Koneet ja kalusto
Milj. e 2013 2012
Hankintameno 1.1. 8,0 6,9
Muuntoero -0,7 0,2
Lisäykset 1,6 0,9
Vähennykset
0,0
Kertyneet poistot -7,1 -7,1
Kirjanpitoarvo 31.12. 1,8 0,9
 
Aineellisista hyödykkeistä ei ole kirjattu arvonalentumistappioita vuosina 2013 ja 2012. Saadut julkiset avustukset ovat vähäisiä ja ne on kirjattu hankintamenon vähennykseksi.