11. OSAKEKOHTAINEN TULOS

 

Osakekohtainen tulos on laskettu jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos tilikauden aikana ulkona olleiden osakkeiden painotetulla keskimäärällä.
 

2013 2012
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto, milj. e 35,5 40,7
Osakkeiden painotettu lukumäärä tilikauden aikana, milj. kpl 125,6 125,6
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,28 0,32
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,28 0,32
         
Osakekohtainen tulos tilikaudelta 2012 on laskettu osittaisjakautumisen voimaantulon mukaista osakemäärää käyttäen.


Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän painotetussa keskiarvossa otetaan huomioon kaikkien laimentavien potentiaalisten kantaosakkeiden osakkeiksi muuttamisesta johtuva laimentava vaikutus. Laimennusvaikutusta ei syntynyt vuosina 2013 ja 2012.