Konsernin rahavirtalaskelma


Milj. e Liite 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012

Oikaistu


Liiketoiminnan rahavirrat


Tilikauden voitto
35,5 40,8
Oikaisut:


Poistot ja arvonalentumiset
21,5 24,2
Muut liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa
-3,9 -12,3
Rahoitustuotot ja -kulut
6,6 3,6
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot
-0,5 -2,5
Verot
7,3 16,7
Oikaisut yhteensä
31,0 29,7

Käyttöpääoman muutokset:


Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos
56,6 44,2
Vaihto-omaisuuden muutos
8,4 0,4
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos
-23,1 -40,9
Käyttöpääoman muutos
42,0 3,7

Maksetut korot
-6,5 -5,0
Muut rahoituserät, netto
2,4 -3,3
Saadut korot
1,7 1,3
Saadut osingot
0,1 0,0
Maksetut verot
-5,7 -17,9

Liiketoiminnan nettorahavirta 100,4 49,3

Investointien rahavirrat


Tytäryritysten ja liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 3 -0,8 -7,3
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin 12 -5,6 -5,7
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin 13 -22,2 -0,9
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti
2,2 4,4
Myytävissä olevien sijoitusten myynti
0,2 0,7

Investointien nettorahavirta
-26,2 -8,8

Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen
74,2 40,5

Rahoituksen rahavirrat


Lainojen nostot 26 162,0
Lainojen takaisinmaksut 26 -33,5 -15,0
Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos 26 0,0
Rahoitusleasingvelkojen maksut
-0,7 -0,5
Oman pääoman ehtoinen rahoitus YIT-konsernilta
-164,5 -81,9

Rahoituksen nettorahavirta
-36,8 -97,4
Rahavarojen muutos
37,3 -56,9
Rahavarat tilikauden alussa
100,8 154,5
Valuuttakurssien muutosten vaikutus
-4,8 3,1
Rahavarat tilikauden lopussa 21 133,3 100,8

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.