Valtuutukset    

                    

 

Osakeanti 

YIT Oyj:n 17.6.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Caverionin hallituksen päättämään myös osakeantien järjestämisestä. Yksittäisissä osakeanneissa tai osakeantien sarjoissa voidaan laskea liikkeelle yhteensä enintään 25 000 000 osaketta.

Hallitus voi päättää osakeanneissa annettavien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan. Osakeannissa osakkeita voidaan antaa merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhtiöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeantien ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisesti, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko mahdollinen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan pääoman rahastoon vai osakepääoman korotukseksi.

Tässä kuvattu osakeantivaltuutus antaa hallitukselle myös valtuudet päättää ehdotetun valtuutuksen perusteella mahdollisesti hankittavien omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on enintään 12 500 000 yrityksen osaketta. Hallitus valtuutettiin päättämään näiden osakkeiden luovuttamistarkoituksesta ja kaikista luovuttamisen ehdoista. Valtuutus on voimassa 31.3.2014 asti.

Hallitus ei käyttänyt valtuutusta katsauskauden aikana.

Omien osakkeiden hankkiminen

YIT Oyj:n 17.6.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Caverionin hallituksen päättämään yrityksen omien osakkeiden hankkimisesta. Yhteensä enintään 12 500 000 osaketta voidaan hankkia yrityksen vapaalla pääomalla. Mahdollinen omien osakkeiden hankinta tehdään NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä ja muuten kuin suhteutettuna kunkin osakkeenomistajan osakkeiden määrään. Tämä valtuutus on voimassa 31.3.2014 asti.

Hallitus ei käyttänyt valtuutusta katsauskauden aikana.

Sivutoimipisteet

Caverion Oyj:llä ei ole sivutoimipisteitä ulkomailla.

Pääomalainat sekä lainat, velat ja sitoumukset lähipiirille

Caverion Oyj ei ole antanut pääomalainoja, muita lainoja, velkoja tai sitoumuksia lähipiirille.