Tietoa Caverion Oyj:n osakkeista

 

Osakkeet ja osakepääoma

Caverion Oyj on YIT:n osittaisjakautumisen voimaantulopäivänä 30.6.2013 syntynyt Suomen tasavallan lakien mukaan toimiva julkinen osakeyhtiö. Caverion Oyj:n osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä eivät muuttuneet yhtiön rekisteröintipäivän ja katsauskauden päättymisen välisenä aikana. Caverion Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 125 596 092 osaketta katsauskauden päättyessä 31.12.2013. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa sekä yhtäläisin perustein määräytyvään osinkoon. Caverion Oyj:n osakepääoma on miljoona (1 000 000) euroa. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Caverionin yhtiöjärjestykseen ei sisälly lunastus- eikä suostumuslauseketta eikä erityisiä määräyksiä yhtiöjärjestyksen muutosten toteuttamisesta.

Yhtiön hallussa olevat osakkeet, panttaukset, optiot

Rekisteräintipäivänään Caverion Oyj ei omistanut omia osakkeitaan. Katsauskauden päättyessä Caverion omistaa 4 080 omaa osakettaan, jotka se sai YIT Oyj:n avainhenkilöstölle vuosiksi 2010–2016 suunnatun kannustinohjelman osakepalautuksina ohjelman ehtojen mukaisesti.

Caverion Oyj:n omistamien omien osakkeiden osuus koko osakemäärästä ja äänistä on 0,0003 %.

Caverionilla tai sen tytäryhtiöillä ei ole Caverion Oyj:n osakkeita panttina.

Caverion ei ole tehnyt päätöksiä optioiden tai muiden osakkeisiin liittyvien erikoisoikeuksien suhteen. Katsauskauden aikana Caverionilla ei ollut osakepohjaisia kannustinohjelmia.

Kaupankäynti osakkeilla

Kaupankäynti Caverionin osakkeella käynnistyi 1.7.2013. Perjantai 28.6.2013 oli viimeinen kaupankäyntipäivä, jolloin Caverion sisältyi YIT:n osakkeeseen ja sen arvoon.

Caverionin osakkeen aloituskurssi 1.7.2013 oli 3,00 euroa. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä (30.12.2013) oli 8,90 euroa. Osakekurssi nousi heinä–joulukuun aikana 197 prosenttia. Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 8,94 euroa, alin 3,00 euroa ja keskikurssi 5,54 euroa. Osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä (OTC-kaupankäynti pois luettuna) heinä–joulukuun aikana 46,2 miljoonaa kappaletta. Vaihdon arvo ilman OTC-kaupankäyntiä oli 255,7 milj. euroa (lähde: NASDAQ OMX). Heinä–joulukuun OTC-kaupankäyntimäärä NASDAQ OMX Helsingissä oli 80 000 osaketta eli 0,32 milj. euroa.

Helsingin pörssin lisäksi Caverionin osakkeilla käydään kauppaa myös muilla markkinapaikoilla, kuten BATS Chi-X:ssä ja Burgundyssa. Caverion Oyj:n osakkeita vaihdettiin vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla heinä–joulukuun aikana 1,1 miljoonaa kappaletta, mikä oli noin 2,1 prosenttia osakkeen koko kaupankäyntimäärästä. Vaihtoehtoisista kaupankäyntipaikoista Caverionin osakkeella käytiin kauppaa etenkin BATS Chi-X:ssä. Lisäksi heinä–joulukuun aikana 4,8 miljoonalla Caverion Oyj:n osakkeella käytiin OTC-kauppaa NASDAQ OMX:n ulkopuolella. Tämä kaupankäynti oli noin 9,3 prosenttia osakkeen koko kaupankäyntimäärästä (lähde: Fidessa Fragmentation Index).

Caverion Oyj:n markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 1 117,8 milj. euroa. Markkina-arvo on laskettu ilman yhtiön hallussa 31.12.2013 olevia osakkeita (4 080 kpl).

Osakkeenomistajat

Caverionin rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä oli joulukuun 2013 lopussa 33 353 (6/2013: 39 250). Hallintarekisteröityjen ja muiden kuin suomalaisten sijoittajien omistuksessa oli joulukuun 2013 lopussa 38,2 prosenttia osakkeista (6/2013: 35,2 %).

Yhtiö ei saanut katsauskauden aikana arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisia liputusilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä.

Päivitetty lista Caverionin suurimmista osakkeenomistajista ja omistajarakenteen sektorijakauma on saatavilla IR App -sovelluksessa ja Caverionin verkkosivuilla

Caverion Oyj ei ole pitänyt yhtiökokousta katsauskaudella.

Suurimmat omistajat 31.12.2013

Omistaja Osakkeiden lkm %
1. Structor S.A. 17 140 000 13,65
2. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 7 732 100 6,16
3. Antti Herlinin omistamat rahastot sekä suorat osakeomistukset 6 250 180 4,98
4. OP-rahastot 4 640 629 3,69
5. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 056 215 3,23
6. Fondita-rahastot 3 891 000 3,10
7. Nordea-rahastot 2 282 561 1,82
8. Odin-rahastot 1 736 637 1,38
9. Valtion eläkerahasto 1 470 000 1,17
10. Danske Invest -rahastot 1 407 325 1,12
11. Aktia-rahastot 1 393 077 1,11
12. Brotherus Ilkka 1 304 740 1,04
13. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Tapiola 1 009 000 0,80
14. Evli-rahastot 992 500 0,79
15. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Etera 757 446 0,60
16. Säästöpankki-rahastot 533 181 0,42
17. Föreningen Konstsamfundet rf 423 002 0,34
18. Foundation of Brita Maria Renlunds minne 412 000 0,33
19. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 371 091 0,30
20. Sigrid Juséliuksen Säätiö 361 000 0,29
20 suurinta omistajaa yhteensä 58 163 684 46,30
Kaikki osakkeet 125 596 092 100,00
     

Omistajarakenne sektoreittain 31.12.2013

Sektori Omistajien lkm % omistajista Osakkeiden lkm % osake-pääomasta
Hallintarekisteröidyt ja ei-suomalaiset 209 0,63 48 037 606 38,2
Kotitaloudet 30 946 92,78 25 097 113 20,0
Julkisyhteisöt 38 0,11 16 612 285 13,2
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 86 0,26 15 638 211 12,5
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 427 1,28 7 165 709 5,7
Yritykset ja asuntoyhteisöt 1 647 4,94 13 045 168 10,4
Yhteis- ja erikoistileillä 0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 33 353 100,00 125 596 092 100,0
         


Omistusrakenne perustuu Tilastokeskuksen sektoriluokitukseen.

Tiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään listaan yrityksen osakkeenomistajista. Kukin hallintarekisteröity osakkeenomistaja on merkitty osakerekisteriin yhtenä osakkeenomistajana. Yhden hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan kautta voidaan hallita usean sijoittajan salkkua.


Johdon omistus

Hallituksen jäsenet Caverionin osakkeita
Ehrnrooth Henrik (30.06.2013 - ), hallituksen puheenjohtaja 0
Lähipiirin omistukset 17 140 000
Hyvönen Anna (30.06.2013 - ) 0
Lähipiirin omistukset 0
Lehtoranta Ari Tapio (30.06.2013 - ) 0
Lähipiirin omistukset 0
Lindqvist Eva (30.06.2013 - ) 0
Lähipiirin omistukset 0
Rosenlew Michael (30.06.2013 - ) 0
Lähipiirin omistukset 0
Yhteensä 17 140 000


Johto Caverionin osakkeita
Pitkäkoski Juhani (30.06.2013 - ), toimitusjohtaja 53 100
Lähipiirin omistukset 0
Alakuijala Päivi (30.06.2013 - ) 1 150
Lähipiirin omistukset 0
Eskola Merja (07.10.2013 - ) 0
Lähipiirin omistukset 0
Gaaserud Knut (30.06.2013 - ) 506
Lähipiirin omistukset 0
Hacklin Jarno (30.06.2013 - ) 7 586
Lähipiirin omistukset 0
Heinola Antti (30.06.2013 - ) 9 261
Lähipiirin omistukset 0
Huusko Erkki (30.06.2013 - ) 7 180
Lähipiirin omistukset 0
Kareliusson Ulf (30.06.2013 - ) 3 091
Lähipiirin omistukset 0
Malmberg Matti (30.06.2013 - ) 7 485
Lähipiirin omistukset 0
Rafn Peter (30.06.2013 - ) 691
Lähipiirin omistukset 0
Schuster Karl-Walter (30.06.2013 - ) 8 465
Lähipiirin omistukset 0
Simmet Manfred (30.06.2013 - ) 2 377
Lähipiirin omistukset 0
Toikkanen Sakari (30.06.2013 - ) 39 882
Lähipiirin omistukset 0
Yhteensä 140 774
Tilintarkastajat Caverionin osakkeita
Lassila Heikki (30.06.2013 - ), päävastuullinen tilintarkastaja 0
Lähipiirin omistukset 0
Yhteensä 0
   

Määräysvalta- ja osakassopimukset

Caverion Oyj ei ole arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 pykälän tarkoittamalla tavalla minkään osakkeenomistajan jäsenen tai muun henkilön määräysvallassa. Caverion ei ole osallisena sopimuksiin, jotka eriyttäisivät arvopapereiden omistuksen ja niihin liittyvät taloudelliset oikeudet.

Yhtiön hallituksen tiedossa ei ole osakassopimuksia.

Tilintarkastajat

YIT Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 17.6.2013 valitsi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n tarkastamaan yhtiön vuoden 2013 hallintoa ja tilejä. Päävastuullinen tilintarkastaja on Heikki Lassila, KHT.