Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot


EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET


Caverion Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädäntöön perustuvia laskentaperiaatteita noudattaen.

 

Ulkomaanrahan määräisten erien muuntaminen

Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat kirjataan tilikauden aikana tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättymispäivänä ulkomaanrahan määräiset tase-erät arvostetaan Euroopan keskuspankin ilmoittamaan tilinpäätöspäivän kurssiin.


Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvona esitetään taseessa hankintameno vähennettynä kertyneillä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja arvonalentumisilla.

Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan taloudellisen käyttöiän perusteella tasapoistoina alkuperäisestä hankintamenosta.

Suunnitelman mukaiset pitoajat eri hyödykeryhmille ovat:

Aineettomat oikeudet                     2-5 vuotta
Rakennukset ja rakennelmat         10 vuotta
Koneet ja laitteet                            3 vuotta

Sijoitukset arvostetaan hankintahintaan.


Tuloutusperiaatteet

Emon tuotot koostuvat emon tytäryhtiöille suorittamista palveluista. Palveluiden tuotot esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa. Tuotot kirjataan, kun palvelut on suoritettu.

 

Vastaiset menot ja menetykset

Vastaiset menot ja menetykset, jotka kohdistuvat päättyneeseen tai aikaisempaan tilikauteen ja joiden toteutumista pidetään varmana tai todennäköisenä ja joita vastaava tulo ei ole varma eikä todennäköinen, kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan asianomaiseen kuluerään. Kun niiden täsmällistä määrää tai toteutumisajankohtaa ei tiedetä, ne esitetään taseessa pakollisissa varauksissa.


Eläkemenojen jaksotus

Emoyhtiön eläketurva on kaikilta osin hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemenot on kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan.


Rahoitusomaisuuden arvostaminen

Korkojohdannaissopimuksiin perustuvat korkotuotot ja -kulut jaksotetaan sopimusajalle ja niillä oikaistaan suojattavan erän korkoja. Korko- ja valuuttajohdannaiset arvostetaan käypään arvoon.Korkojohdannaiset

Korkojohdannaisilla on suojattu vaihtuvakorkoisten, kuuden kuukauden Euriboriin sidotun, nimellisarvoltaan 20 miljoonan euron ja kuuden kuukauden Euriboriin sidotun, nimellisarvoltaan 50 miljoonan euron määräisten lainojen pääomien koron uudelleenmäärittelyyn liittyvää riskiä. Suojattavat rahavirrat toteutuvat kahdella seuraavalla tilikaudella. Korkoriskin suojaamisessa noudatetaan suojauslaskentaa. Suojaukset on todettu tehokkaiksi.


Valuuttajohdannaiset

Caverion toimii kansainvälisesti ja altistuu toimintamaidensa valuutoista aiheutuville riskeille. Valuuttajohdannaiset on tehty lähinnä rahoituksellisten erien suojaamiseksi ja ne on kirjattu tulosvaikutteisesti rahoitustuottoihin tai -kuluihin. Kaikki sitoviin sopimuksiin perustuvat erät, jotka ylittävät 0,1 miljoonaa euroa, on suojattava. Valuuttajohdannaiset erääntyvät vuoden 2014 aikana.


Tuloverot

Tilikaudelle kuuluvat tuloverot jaksotetaan ja kirjataan tuloslaskelmaan. Tilinpäätökseen ei ole kirjattu laskennallisia verovelkoja ja -saamisia.

 

Emoyhtiön tuloslaskelman liitetiedot

 

Milj. e 30.6.-31.12.2013

 

1. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

 

Palvelutuotot
10,2

 

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELIMIEN JÄSENIÄ KOSKEVAT TIEDOT

 

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot
4,0
Eläkekulut
0,8
Muut henkilösivukulut
0,1
Yhteensä
4,9
       
Johdon palkat ja palkkiot
 
Toimitusjohtaja
0,4
Hallituksen jäsenet
0,2
Yhteensä
0,6
Henkilöstö keskimäärin tilikaudella
85
     
Tilintarkastajille maksetut palkkiot
 
KHT-yhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy

Tilintarkastus
0,1

Muut palvelut
0,0
Yhteensä
0,1 
       

3. POISTOT JA ARVONALENNUKSET

 

Poistot aineettomista oikeuksista
0,8
Poistot rakennuksista ja rakennelmista
0,0
Poistot koneista ja kalustosta
0,0
Yhteensä
0,8 
       

 

4. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

 

Korkotuotot pitkäaikaisista saamisista

Saman konsernin yrityksiltä
2,0
Muut korko- ja rahoitustuotot

Saman konsernin yrityksiltä
1,3
Muilta
0,1
Yhteensä
1,4
Korkokulut ja muut rahoituskulut

Saman konsernin yrityksille
-0,4
Muille

-3,7
Yhteensä
-4,2
Valuuttakurssivoitot
4,7
Valuuttajohdannaisten käyvän arvon jaksotus
0,1
Valuuttakurssitappiot
-4,9
Yhteensä
-0,1 
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
-0,9 
       

 

5. SATUNNAISET ERÄT

 

Satunnaiset tuotot

Saadut konserniavustukset
10,3
       
       

 

6. TILINPÄÄTÖSSIIRROT

 

Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus
0,0
       
       

 

7. TULOVEROT

 

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta
1,2

       

 


Emoyhtiön taseen liitetiedot

 

Milj. e 31.12.2013 
       

 

8. PYSYVIEN VASTAAVIEN MUUTOKSET

 

Aineettomat hyödykkeet
 
Aineettomat oikeudet
 
Hankintameno 30.6.
0,0
Jakautumisessa siirtyneet varat
3,5
Lisäykset
1,8
Hankintameno 31.12.
5,3
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 30.6.
0,0
Tilikauden poisto
-0,7
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.
-0,7
Kirjanpitoarvo 31.12.
4,6 
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
4,6 
Aineelliset hyödykkeet
  
Maa- ja vesialueet
 
Hankintameno 30.6.
0,0
Jakautumisessa siirtyneet varat
0,1
Hankintameno 31.12.
0,1
Kirjanpitoarvo 31.12.
0,1 
Rakennukset ja rakennelmat
 
Hankintameno 30.6.
0,0
Jakautumisessa siirtyneet varat
0,2
Hankintameno 31.12.
0,2 
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 30.6.
0,0
Tilikauden poisto
0,0
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.
0,0
Kirjanpitoarvo 31.12.
0,2 
Koneet ja kalusto
 
Hankintameno 30.6.
0,0
Jakautumisessa siirtyneet varat
0,0
Lisäykset
0,1
Hankintameno 31.12.
0,1 
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 30.6.
0,0
Tilikauden poisto
0,0
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.
0,0
Kirjanpitoarvo 31.12.
0,1 
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat  
Hankintameno 30.6.
0,0
Jakautumisessa siirtyneet varat
4,6
Lisäykset
7,9
Vähennykset
-9,2
Hankintameno 31.12.
3,3
Kirjanpitoarvo 31.12.
3,3
       
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
3,7 
       

 

9. SIJOITUKSET

 

Osuudet saman konsernin yrityksissä  
Hankintameno 30.6.
0,0
Jakautumisessa siirtyneet varat
133,6
Sulautumisessa siirtyneet varat
289,4
Sulautuneen yhtiön osuudet
-81,3
Hankintameno 31.12.
341,7 
Sijoitukset yhteensä
341,7 
       

 

10. SAAMISET

 

Pitkäaikaiset saamiset
 
Saamiset saman konsernin yrityksiltä

  Lainasaamiset
80,0
Saamiset, muilta
0,0
Yhteensä
80,0
   

Lyhytaikaiset saamiset

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

  Myyntisaamiset
7,2
  Lainasaamiset
29,2
  Muut saamiset
13,8
Saamiset, muilta

  Muut saamiset
1,8
  Siirtosaamiset
3,8
Yhteensä
55,8
       
Siirtosaamisten erittely    
  Rahoituskulujen jaksotus
0,8
  Muut saamiset
3,0
Yhteensä
3,8
       
       

 

11. OMA PÄÄOMA

 

Osakepääoma 30.6.
0,0
Jakautumisessa siirtynyt osakepääoma
1,0
Osakepääoma 31.12.
1,0  
Voitto edellisiltä tilikausilta 30.6.
0,0
Jakautumisessa siirtyneet voittovarat
140,3
Sulautumisessa siirtyneet voittovarat
13,8
Omien osakkeiden palautuminen
0,0
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.
154,1 
Tilikauden voitto
3,8
       
Oma pääoma yhteensä
158,9 
Voitonjakokelpoiset varat 31.12.

Voitto edellisiltä tilikausilta
154,1
Tilikauden voitto
3,8
Omasta pääomasta voitonjakokelpoisia varoja
157,9 
Caverion Oyj:n omat osakkeet
  
Emoyhtiöllä on 31.12.2013 omia osakkeita seuraavasti:  
       
Määrä kpl Osakkeiden lukumäärä Osuus osakkeista ja äänistä

4 080 125 596 092 0,0%
       
       

 

12. TILINPÄÄTÖSSIIRROT

 

Poistoero 30.6.
0,0
Lisäys
0,0
Poistoero 31.12.
0,0
       
       

13. LASKENNALLISET VEROVELAT JA -SAAMISET

 

Laskennalliset verosaamiset
 
Hyllypoisto
0,0
Muut väliaikaiset erot
0,4
Eläkevelvoitteet
0,0
Yhteensä
0,4
       
Laskennalliset verovelat
 
Poistoero
0,0
Muut väliaikaiset erot
0,1
Yhteensä
0,1Laskennallisia veroja ei ole huomioitu emoyhtiön tilinpäätöksessä.
     
       

 

14. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

 

Pitkäaikainen vieras pääoma

Velat saman konsernin yrityksille

  Muut velat
8,0
Velat, muille

  Lainat rahoituslaitoksilta
138,5
  Eläkevelvoitteet
0,2
Yhteensä
146,7 
       

 

15. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

 

Lyhytaikainen vieras pääoma    
Velat saman konsernin yrityksille

  Ostovelat
0,3

Muut velat
222,4
  Siirtovelat
0,8
Velat, muille

  Lainat rahoituslaitoksilta
68,5
  Ostovelat
1,0
  Muut lyhytaikaiset velat
0,3
  Siirtovelat
4,1
Yhteensä
297,3
       
Siirtovelkojen erittely
 
Henkilöstökulujaksotukset
1,7
Korkojaksotus
0,4
Verojaksotus
1,2
Valuuttajohdannaiset
0,8
Muut erät
0,0
Yhteensä
4,1 
       

 

16. VASTUUSITOUMUKSET

 

Leasingsopimuksista maksettavat määrät    
Alkaneella tilikaudella maksettavat
0,2
Myöhempinä vuosina maksettavat
0,2
Yhteensä
0,4

   
Takaukset

Saman konsernin yritysten puolesta


Urakkatakaukset
468,1

Leasingvuokravastuista annetut takaukset 10,7

   
Johdannaissopimukset

Ulkoiset valuuttatermiinisopimukset

Käypä arvo
-0,7
Kohde-etuuksien arvo
32,9


 
Sisäiset valuuttatermiinisopimukset
Käypä arvo
0,0
Kohde-etuuksien arvo
6,5


 
Koronvaihtosopimukset ja korkotermiinit
Käypä arvo
-0,1
Kohde-etuuksien arvo
70,0
       
       

 

17. JOHDON PALKAT JA PALKKIOT

 

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

 

Caverion Oyj:n yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen palkkioista. Hallitus puolestaan päättää toimitusjohtajan ja muiden konsernin avainhenkilöiden, kuten johtoryhmän jäsenten palkasta ja palkkioista ja muista toimisuhteen ehdoista.
   
Hallituksen henkilöstövaliokunta valmistelee hallituksen jäsenten ja konsernin avainhenkilöiden nimitys- ja palkitsemisasioita sekä konsernin henkilöstöpolitiikkaa. Valiokunta mm. valmistelee ehdotukset hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muiden konsernin avainhenkilöiden valinnasta, heidän palkitsemisestaan ja muista työsuhteen ehdoista. Sen valmisteltavaksi kuuluvat myös konsernin tulospalkkiosäännöt ja muu palkitsemispolitiikka.
   
           

Hallituksen palkitseminen

 

Vuoden 2013 ylimääräinen yhtiökokous 17.6.2013 päätti, että vuonna 2013 hallitukselle maksetaan palkkiota
seuraavasti:
• puheenjohtaja 6 600 e/kk (79 200 e/v)    
• varapuheenjohtaja 5 000 e/kk (60 000 e/v)    
• jäsen 3 900 e/kk (46 800 e/v).
Lisäksi kokouspalkkiota maksetaan 550 euroa jokaiselta hallituksen ja valiokuntien kokoukselta. Koti- ja ulkomaanmatkoilta maksetaan päivärahaa valtion matkustussäännön mukaan.
             
 
Hallituksen palkitseminen

 

Hallituksen jäsen Hallituspalkkio Kokouspalkkio hallituksen kokouksista Tarkastus-valiokunnan kokouspalkkio Henkilöstö-valiokunnan kokouspalkkio Yhteensä 2013, euroa
Ehrnrooth Henrik 39 600 3 850
550 44 000
Hyvönen Anna 23 400 4 400 1 100
28 900
Lehtoranta Ari 23 400 4 400
550 28 350
Lindqvist Eva 23 400 4 400 1 100
28 900
Rosenlew Michael 30 000 4 400 1 100 550 36 050
Kaikki yhteensä 139 800 21 450 3 300 1 650 166 200             
 
Johdon palkitseminen
 

Konsernin johtoryhmän palkitseminen koostuu

• kiinteästä peruspalkasta

• luontoiseduista kuten auto- ja ateriaedusta

• vuosittaisesta tulospalkkiosta sekä

• pitkävaikutteisista kannustinjärjestelmistä

 
Tulospalkkiot
 
Palkitsemisen perustana on kiinteä peruspalkka, minkä lisäksi suurin osa konsernin toimihenkilöistä kuuluu tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Hallitus vahvistaa puolivuosittain tulospalkkiosäännöt, joiden mukaan palkkiot maksetaan. Tulospalkkion suuruus riippuu henkilökohtaisten tulostavoitteiden toteutumisen ohella koko konsernin ja yksikön taloudellisesta tuloksesta ja kannattavuus-, kasvu- ja kehittämistavoitteiden kuten esimerkiksi työturvallisuustavoitteiden toteutumisesta.
           
 
Tulosjohtamisjärjestelmään kuuluvat oleellisena osana tulos- ja kehityskeskustelut. Niissä sovitaan avaintulokset ja niiden painoarvot sekä käydään läpi sovittujen avaintulostavoitteiden toteutuminen. Henkilökohtaiseen tulospalkkioon vaikuttavat keskeiset periaatteet ja tuloskauden tavoitteet täsmennetään liiketoimintaryhmä- ja yksikkötasolla.
           
 
Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten vuosittainen tulospalkkio voi olla korkeintaan 40–60 % heidän vuosittaisesta verotettavasta palkastaan ennen tulospalkkiota.
           
 
Muita rahallisia palkitsemiskeinoja ovat mm. aloitepalkkiot ja palvelusvuosien karttumisen myötä maksettavat määrävuosipalkkiot.
           
 
Eläke, eläkeikä ja irtisanomiskorvaus
 
Toimitusjohtajan toimisopimuksen mukainen eläkeikä on lakisääteinen. Muiden johtoryhmän jäsenten eläkeikä on myös lakisääteinen. Toimitusjohtajan toimisopimuksen mukainen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen, toimitusjohtajalle maksetaan lisäksi 12 kuukauden palkkaa vastaava erillinen korvaus.
           
 
Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen vuonna 2013
 
Rahapalkan lisäksi toimitusjohtaja Juhani Pitkäkosken etuihin vuonna 2013 kuului työsuhdeauto ja ateriaetu. Toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2013 tulospalkkiota yhteensä 130 000 euroa. Muulle johtoryhmälle maksettiin vuonna 2013 tulospalkkiota yhteensä 194 316 euroa. Maksetut tulospalkkiot ovat sidoksissa konsernin taloudelliseen tulokseen ja hallituksen asettamiin henkilökohtaisiin avaintuloksiin.
           
 
Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen vuonna 2013
 
Euroa Kiinteä palkka Luontoisedut Tulospalkkiot Yhteensä 2013
Toimitusjohtaja 283 685 7 439 130 000 421 123
Muu johtoryhmä yhteensä 409 883 26 265 76 335 512 484


Sisältää johtoryhmän jäsenten yhteenlasketut palkat ajalta, jolloin he ovat olleet johtoryhmän jäseniä.


           
 
Toimitusjohtajan eläkemenot vuonna 2013
 
Euroa

Yhteensä
Lakisääteinen suoriteperusteinen eläkemeno

72 391


           
 
Lähipiirilainat

 

Toimitusjohtajalla tai hallituksen jäsenillä ei ollut 31.12.2013 rahalainaa yhtiöltä tai sen tytäryhtiöiltä.