Osakkeet ja             osakkeenomistajat

Caverionilla oli vuoden lopussa yli 33 000 osakkeenomistajaa.

 

Osakkeenomistajat

Caverionin rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä oli joulukuun 2013 lopussa 33 353 (6/2013: 39 250). Hallintarekisteröityjen ja muiden kuin suomalaisten sijoittajien omistuksessa oli joulukuun 2013 lopussa 38,2 prosenttia osakkeista (6/2013: 35,2 %).

Yhtiö ei saanut katsauskauden aikana arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisia liputusilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä.

Päivitetty luettelo Caverionin suurimmista osakkeenomistajista ja omistajarakenteen sektorijakauma 31.12.2013 on saatavilla Caverionin verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat ja IR App –sovelluksessa.

Caverion Oyj ei ole pitänyt yhtiökokousta katsauskaudella.

Hallituksen, toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän osake-omistus

Caverion Oyj:n hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja omistivat 31.12.2013 yhteensä 17 193 100 Caverionin osaketta, mikä vastasi 13,69 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Osakemäärät sisältävät henkilöiden omat sekä heidän lähipiirinsä ja määräysvaltayhteisöjensä omistukset.

 

Johdon osakeomistus 31.12.2013

Osakkeet, kpl %-osakekannasta
Hallitus 17 140 000 13,65
Toimitusjohtaja 53 100 0,04
Konsernin johtoryhmä ilman toimitusjohtajaa 87 674 0,07
Yhteensä 17 280 774 13,76

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2013

Omistaja Osakkeiden määrä Osuus kaikista osakkeista %
1. Structor S.A. 17 140 000 13,65
2. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 7 732 100 6,16
3. Antti Herlinin omistamat rahastot 6 250 180 4,98
4. OP-rahastot 4 640 629 3,69
5. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 056 215 3,23
6. Fondita-rahastot 3 891 000 3,10
7. Nordea-rahastot 2 282 561 1,82
8. Odin-rahastot 1 736 637 1,38
9. Valtion Eläkerahasto 1 470 000 1,17
10. Danske Invest -rahastot 1 407 325 1,12
11. Aktia-rahastot 1 393 077 1,11
12. Brotherus Ilkka 1 304 740 1,04
13. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 1 009 000 0,80
14. Evli-rahastot 992 500 0,79
15. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 757 446 0,60
16. Säästöpankki-rahastot 533 181 0,42
17. Föreningen Konstsamfundet rf 423 002 0,34
18. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne 412 000 0,33
19. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 371 091 0,30
20. Sigrid Juséliuksen Säätiö 361 000 0,29
20 suurinta yhteensä 58 163 684 46,30
Kaikki osakkeet yhteensä 125 596 092 100

 

 Omistajarakenteen sektorijakauma 31.12.2013

Sektori Omistajien lkm % omistajista Osakkeiden lkm % osake-pääomasta
Hallintarekisteröidyt ja ei-suomalaiset 209 0,63 48 037 606 38,2
Kotitaloudet 30 946 92,78 25 097 113 20,0
Julkisyhteisöt 38 0,11 16 612 285 13,2
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 86 0,26 15 638 211 12,5
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 427 1,28 7 165 709 5,7
Yritykset ja asuntoyhteisöt 1 647 4,94 13 045 168 10,4
Yhteis- ja erikoistileillä 0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 33 353 100,00 125 596 092 100,0

Omistusrakenne perustuu Tilastokeskuksen sektoriluokitukseen.

Tiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään listaan yrityksen osakkeenomistajista. Kukin hallintarekisteröity osakkeenomistaja on merkitty osakerekisteriin yhtenä osakkeenomistajana. Yhden hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan kautta voidaan hallita usean sijoittajan salkkua.


 Omistusten jakautuminen omistusmäärän mukaan 31.12.2013

Osakkeita kpl Omistajia kpl Osuus osakkaista % Osakkeita kpl Osuus osakekannasta %
1 - 100 9 479  28,4  600 515  0,50
101 - 500 13 707  41,1  3 834 041  3,10
501 - 1 000 4 876  14,6  3 852 807  3,10
1 001 - 5 000 4 281  12,8  9 353 126  7,40
5 001 - 10 000 496  1,5  3 587 220  2,90
10 001 - 50 000 386  1,2  8 198 182  6,50
50 001 - 100 000 53  0,2  3 674 200  2,90
100 001 - 500 000 51  0,2  11 439 092  9,10
500 001 - 24  0,1  81 056 909  64,50
Yhteensä 33 353  100,0  125 596 092  100,0 

Tiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

 

Osake

Caverion Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Osakkeet ovat arvo-osuusjärjestelmässä, jota ylläpitää Euroclear Oy. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa sekä samansuuruiseen osinkoon. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Caverion Oyj:n osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä eivät muuttuneet katsauskauden aikana. Kaupankäynnin alkaessa 1.7.2013 julkisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden lukumäärä oli 125 596 092 kappaletta ja osakepääoma oli 1 000 000 euroa.

Osakkeen perustiedot (CAV1V)

 • Listaus: NASDAQ OMX Helsinki
 • Lista: Nordic Mid Cap
 • Listautumispäivämäärä: 01.07.2013
 • Kaupankäyntivaluutta: EUR
 • Toimialaluokka: Teollisuushyödykkeet ja -palvelut
 • Kaupankäyntitunnus: CAV1V
 • ISIN-koodi: FI4000062781
 • Reuters-tunnus: CAV1V.HE
 • Bloomberg-tunnus: CAV1V:FH


Indeksit

Caverionin osake kuului vuonna 2013 muun muassa seuraaviin indekseihin:

 • OMX Helsinki Industrials
 • OMX Helsinki Industrial Goods & Services
 • OMX Helsinki Support Services
 • OMX GES Ethical Finland Index
 • OMX Helsinki Cap
 • OMX Helsinki
 • OMX Helsinki Mid Cap
 • OMX GES Sustainability Finland
 • OMX Nordic EUR

Omat osakkeet

YIT Oyj:n 17.6.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Caverionin hallituksen päättämään Caverionin omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen esityksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla voidaan hankkia enintään 12 500 000 omaa osaketta Caverionin vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta alentaa Caverionin jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Valtuutus on voimassa 31.3.2014 saakka.

Tilikauden alussa Caverion Oyj ei omistanut omia osakkeitaan. Tilikauden aikana yhtiölle palautui YIT Oyj:n osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti 4 080 Caverionin osaketta, minkä jälkeen yhtiöllä oli hallussaan joulukuun 2013 lopussa 4 080 omaa osaketta.

Caverion ei ole tehnyt päätöksiä optioiden tai muiden osakkeisiin liittyvien erikoisoikeuksien suhteen. Raportointikauden aikana Caverionilla ei ollut osakepohjaisia kannustinohjelmia.

Kaupankäynti osakkeella

Kaupankäynti Caverionin osakkeella käynnistyi 1.7.2013. Perjantai 28.6.2013 oli viimeinen kaupankäyntipäivä, jolloin Caverion sisältyi YIT:n osakkeeseen ja sen arvoon.

Caverionin osakkeen aloituskurssi 1.7.2013 oli 3,00 euroa. Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä (30.12.2013) oli 8,90 euroa. Osakekurssi nousi heinä–joulukuun aikana 197 prosenttia. Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella (heinä–joulukuu) oli 8,94 euroa, alin 3,00 euroa ja keskikurssi 5,54 euroa. Osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä (OTC-kaupankäynti pois luettuna) heinä–joulukuun aikana 46,2 miljoonaa kappaletta. Vaihdon arvo ilman OTC-kaupankäyntiä oli 255,7 milj. euroa (lähde: NASDAQ OMX). Heinä–joulukuun OTC-kaupankäyntimäärä NASDAQ OMX Helsingissä oli 80 000 osaketta eli 0.32 milj. euroa.

Helsingin pörssin lisäksi Caverionin osakkeilla käydään kauppaa myös muilla markkinapaikoilla, kuten BATS Chi-X:ssä ja Burgundyssa. Caverion Oyj:n osakkeita vaihdettiin vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla heinä–joulukuun aikana 1,1 miljoonaa kappaletta, mikä oli noin 2,1 prosenttia osakkeen koko kaupankäyntimäärästä. Vaihtoehtoisista kaupankäyntipaikoista Caverionin osakkeella käytiin kauppaa etenkin BATS Chi-X:ssä. Lisäksi heinä–joulukuun aikana 4,8 miljoonalla Caverion Oyj:n osakkeella käytiin OTC-kauppaa NASDAQ OMX:n ulkopuolella. Tämä kaupankäynti oli noin 9,3 prosenttia osakkeen koko kaupankäyntimäärästä (lähde: Fidessa Fragmentation Index).

Caverion Oyj:n markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 1 117,8 milj. euroa. Markkina-arvo on laskettu ilman yhtiön hallussa 31.12.2013 olevia osakkeita (4 080 kpl).