Liiketoimintamalli ja tavoitteet

Pyrimme kasvattamaan huoltoa ja kunnossapitoa sekä pitkiä sopimuksia palveluja konseptoimalla sekä kehittämällä kiinteistöjohtamista, kiinteistöjen etävalvontaa ja energiatehokkuuspalveluja.

 


Caverionin liikevaihdosta 55 % tuli vuonna 2013 teknisten järjestelmien huollosta kunnossapidosta, kun mukaan luetaan myös teollisuuden kunnossapito.

Huoltoa ja kunnossapitoa kasvattamalla voimme vaikuttaa positiivisesti koko konsernin kannattavuuteen, sillä sen marginaalit ovat tyypillisesti projektiliiketoimintaa paremmat. Lisäksi se tuo vakautta liiketoimintaamme, sillä huollon ja kunnossapidon kysyntä ei ole yhtä altista suhdanteiden vaihteluille kuin projektiliiketoiminta.

Tavoitteenamme on kasvattaa huollon ja kunnossapidon osuutta liiketoiminnastamme kaikilla alueilla, mutta erityisesti Keski-Euroopassa, jossa sen osuus on ollut huomattavasti Pohjois-Eurooppaa alhaisempi, historiallisesti noin 30 % luokkaa. Huollon ja kunnossapidon osuus on kuitenkin Keski-Euroopassa kasvanut tasaisesti, ja vuoden 2013 lopussa sen osuus oli jo
38 % prosenttia.

Pitkät sopimukset tuovat tasaista kassavirtaa

Caverion tarjoaa huoltoa ja kunnossapitoa yksittäisestä huoltokäynnistä aina kokonaisvaltaiseen kiinteistön kunnossapitoon ja kiinteistöjohtamiseen.

Kun keskimääräinen projektitoimitus kestää noin vuoden, huollossa ja kunnossapidossa sovitaan tyypillisesti 2-3 vuoden palvelutoimituksesta ja 1-2 vuoden jatkomahdollisuudesta. Elinkaarihankkeissa sopimuksen kesto voi olla jopa parikymmentä vuotta. Pitkät sopimukset vähentävät liiketoiminnan syklisyyttä.

Noin kolmannes huollon ja kunnossapidon liikevaihdosta tulee pitkistä palvelusopimuksista, kolmannes lisätöistä olemassa oleville sopimusasiakkaille ja kolmannes huoltotöistä yksittäisille asiakkaille.

Pitkiin palvelusopimuksiin kuuluu usein ainoastaan kiinteähintainen, päivittäinen kunnossapito. Ylimääräisistä huoltotoimenpiteistä laskutetaan yleensä erikseen raamisopimuksessa määriteltyjen tuntihintojen mukaan.

Lisätyöt ovat meille tuottoisaa liiketoimintaa, mutta alttiimpia talouden syklien vaihtelun vaikutuksille. Nostamalla pitkien sopimusten osuutta voimme vähentää tätä syklisyyttä ja saada lisätöitä.

Hyödynnämme digitalisaation mahdollisuudet kehittämällä kiinteistöjen etävalvontaa

Caverion on tarjonnut kiinteistövalvomopalveluita yli kymmenen vuoden ajan. Vuonna 2013 tarjosimme palvelua kuudessa maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa ja Itävallassa.

Yhteensä noin 10 000 kiinteistöä on liitetty Caverionin ympärivuorokautiseen etävalvontapalveluun. Asiakkaina on muun muassa kauppakiinteistöjä, teollisuuslaitoksia, konesaleja ja opiskelija-asuntoloita, joiden lämpö-, vesi-, ilmastointi, sähkö- ja turvallisuuslaitteita Caverion seuraa.

Kiinteistövalvomosta voimme seurata ja analysoida etäyhteydellä kiinteistön teknisten laitteiden toimintaa ja olosuhteita. Lisäksi varmistamme, että kaikki järjestelmät toimivat tehokkaimmalla mahdollisella tavalla ja sovittujen arvojen sisällä.

Kiinteistövalvomon seurantatiedon avulla pystymme tehostamaan kiinteistöjen energianhallintaa ja nostamaan kiinteistön arvoa. Kiinteistön ylläpitokustannuksiin syntyy säästöjä, koska etäkäyttö vähentää muun muassa päivystyskäyntien tarvetta. Caverionille palvelu luo siteen asiakkaaseen, ja seurantatiedot synnyttävät lisätöitä.

Olemme kehittäneet kiinteistövalvomoamme pitkäjänteisesti viime vuosina. Tulevaisuudessa Caverionin kiinteistövalvomon tietovirtaan voidaan tuoda informaatiota myös julkisista lähteistä: muun muassa säätietoja, sähkön- ja lämmönjakeluverkoston toimintaan liittyvää tietoa sekä energian hintatietoja. Kiinteistön omistajalle tai käyttäjälle raportoidaan kiinteistön toiminnasta omaan portaaliin, josta hän saa taloteknisiä järjestelmiä ja energiankulutusta koskevaa tietoa.

Kiinteistöjohtaminen keskeinen painopiste

Vuonna 2013 kehitimme määrätietoisesti kiinteistöjohtamisen konseptiamme. Tavoitteena on yhtenäinen konsepti, jota voidaan hyödyntää kaikissa toimintamaissamme.

Kiinteistöjohtaminen on strategiamme toteuttamisen kannalta tärkeää toimintaa, sillä se tarjoaa mahdollisuuden laajempiin palvelusopimuksiin ja siten myös liikevaihdon kasvattamiseen. Kilpailu laajoissa kiinteistöjohtamisen sopimuksissa on myös vähäisempää kuin pienissä ja paikallisissa kunnossapidon sopimuksissa.

Tyypillisen sopimuksen arvo vaihtelee miljoonasta jopa yli 10 miljoonaan ja sopimusaika on 2-3 vuotta. Sopimuksiin sisältyy usein myös jatkomahdollisuus, joten niiden kokonaispituus on keskimäärin noin viisi vuotta.

Kiinteistöjohtamisessa huolehdimme kohteen kaikista kiinteistöön liittyvistä palveluista. Teknisten järjestelmien ylläpidon ja hallinnoinnin sekä energiatehokkuuden varmistamisen ohella voimme vastata myös muista kiinteistön käyttöön liittyvistä palveluista, kuten vastaanotosta, ulkoalueiden kunnossapidosta, turvallisuudesta, siivouksesta tai vaikkapa ravintolapalveluista. Nämä palvelut tarjoamme alihankintana, jolloin hankimme ja kilpailutamme asiakkaan puolesta halutut palvelut kiinteistön käyttäjille. Voimme ottaa vastuun koko kiinteistön operatiivisesta johtamisesta sekä kiinteistöön liittyvien kustannusten suunnittelusta ja hallinnasta.

Osa asiakkaistamme on kokonaan ulkoistanut kiinteistötekniset käyttöpalvelunsa Caverionille. Ulkoistuksessa Caverion vastaa kaikista kiinteistöteknisistä palveluista ja asiakkaamme kiinteistöhuollon työntekijät siirtyvät Caverionin palvelukseen

ServiFlex helpottaa palveluiden myyntiä

Caverion on kehittänyt ServiFlex-konseptin, jossa asiakas voi joustavasti koota yksilöllisen kokonaisuuden laajasta valikoimasta palveluja. Yhteen sopimukseen voidaan sisällyttää jopa yli sata standardoitua huollon ja kunnossapidon palvelua 20 teknisellä osa-alueella. Sopimuksen sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan ja yksi yhteyshenkilö vastaa kokonaisuudesta.

ServiFlex-sopimuksen avulla asiakas voi valita juuri ne palvelut, joita kiinteistössä tarvitaan ja määritellä ne huoltotavoitteet, jotka parhaiten sopivat kiinteistöön.

ServiFlex-palvelut keskittyvät erityisesti ennakoivaan huoltoon. Laatuvarmistetut prosessit ja standardoidut palvelukuvaukset takaavat tasaisen laadun kaikissa maissa. Ennakointiin perustuva konsepti auttaa asiakasta myös operatiivisten kulujen ennakoinnissa.

Caverionin näkökulmasta konseptointi helpottaa huoltopalvelujen myyntiä ja sopimusten hallintaa. Lisäksi se lisää eri teknisten osa-alueiden ristiinmyyntiä ja yhteistyötä. Palvelu on helposti skaalattavissa, sillä se sisältää yhtenäiset palvelukuvaukset ja työohjeet, myynti- ja markkinointimateriaalit sekä esimerkiksi valmiit työkalut tarjousten laskentaan. Kokonaisvaltainen sopimus luo paremmat mahdollisuudet myös lisämyynnille.

Vuonna 2013 ServiFlex-konsepti oli käytössä kaikissa toimintamaissamme. ServiFlex-palvelujen ohella käynnistimme vuoden aikana myös muiden huoltopalvelujen konseptoinnin.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huoltotilauksia vuodessa
 

1 000 000

 

 
Huollettavia kohteita yli
 

30 000

 

 

 

 
Huoltomiestemme käytössä
 

3 000
mobiililaitetta

 

 

 

 

 

 

Kiinteistövalvomo pitää silmällä energiankäyttöä

 

Ympärivuorokautiseen etävalvontaamme on liitetty noin 150 Keskon kiinteistöä ympäri Suomen.

Lue lisää