Hallitus ja hallituksen valiokunnat     

 

 

Caverion Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen muodostavat yhtiökokouksen valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3-5 jäsentä.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus on hyväksynyt itselleen työjärjestyksen, jonka ajanmukaisuuden se arvioi säännöllisesti. Työjärjestyksensä mukaisesti hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön ja konsernin toimintaa ja päättää keskeisistä toimintaperiaatteista, tavoitteista ja strategioista. Hallitus seuraa konsernin toimintaa, taloutta ja riskienhallintaa.

Erityisesti seuraavat tehtävät kuuluvat hallituksen käsiteltäviin ja päätettäviin asioihin:

 • toimitusjohtajan, mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen sekä ylimmän johdon nimittäminen ja (erottaminen) sekä toimisuhteiden ehdot
 • konsernin liiketoimintastrategia ja pitkän aikavälin tavoitteet
 • budjetit ja toimintasuunnitelmat ja niiden toteutumisen valvonta
 • tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten hyväksyminen
 • merkittävät yrityskaupat ja –myynnit, joiden arvo on yli 10 milj. euroa ja investoinnit, joiden arvo ylittää 5 milj. euroa
 • tarjoukset ja sopimukset, joiden arvo ylittää 50 milj. euroa
 • keskeiset toimintapolitiikat
 • konsernin toiminnallinen rakenne ja riskienhallinnan periaatteet

Hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti noin kerran kuukaudessa. Hallitus kokoontuu tarvittaessa muulloinkin. Hallitus arvioi toimintaansa ja työtapojaan kerran vuodessa.

Caverion Oyj:n yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä 3–5 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on valinnan tehneen yhtiökokouksen ja sitä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen välinen aika. Caverion Oyj:n ensimmäisen hallituksen valitsi kuitenkin YIT Oyj:n jakautumisesta päättänyt ylimääräinen yhtiökokous 17.6.2013.

Hallituksen jäsenet ja kokoontuminen vuonna 2013

Caverion Oyj:n hallituksen muodostivat 31.12.2013 päättyneellä tilikaudella seuraavat henkilöt:

 • Henrik Ehrnrooth (puheenjohtaja), s. 1954, maa- ja metsätaloustieteiden kandidaatti, diplomiekonomi
 • Michael Rosenlew (varapuheenjohtaja), s. 1959, kauppatieteiden maisteri, Mikaros AB:n toimitusjohtaja
 • Anna Hyvönen s. 1968, tekniikan lisensiaatti, Ramirent Oyj:n Suomen ja Baltian johtaja
 • Ari Lehtoranta s. 1963, diplomi-insinööri, Kone Oyj:n Keski- ja Pohjois-Euroopan aluejohtaja & asiakkuusjohtaja, ja
 • Eva Lindqvist s. 1958, diplomi-insinööri.

Kaikki hallituksen jäsenet olivat riippumattomia Caverion Oyj:stä. Hallituksen jäsenet olivat myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista Henrik Ehrnroothia lukuun ottamatta. Henrik Ehrnrooth omistaa välillisesti yhdessä veljiensä Georg Ehrnroothin ja Carl-Gustaf Ehrnroothin kanssa määräysvallan Structor S.A:ssa, joka on Caverion Oyj:n suurin osakkeenomistaja.

Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa vuonna 2013. Keskimäärin kokouksiin osallistui 98 prosenttia hallituksen jäsenistä. Hallituksen sihteerinä toimi konsernin lakiasiainjohtaja.

Hallituksen työskentelyn painopistealueita vuonna 2013 olivat mm. huoltoliiketoiminnan tehostaminen, projektitoiminnan prosessien vahvistaminen ja kehittäminen, kassavirran vahvistaminen ja toimenpiteet käyttöpääoman alentamiseksi.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus hyväksyi itselleen työjärjestyksen kokouksessaan 17.6.2013 ja muodosti sen mukaisesti kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan, joille se on vahvistanut omat työjärjestyksensä kokouksessaan 17.6.2013.

Tarkastusvaliokunta vuonna 2013

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta Caverion-konsernin raportointi- ja laskentaprosessien valvonnassa mukaan lukien sisäinen valvonta, riskienhallinta, sisäinen tarkastus ja tilintarkastuksen seuranta ja arviointi.

Tarkastusvaliokunnassa on kolme jäsentä. Hallitus nimittää vuosittain puheenjohtajan ja jäsenet. Valiokunta kokoontuu työjärjestyksensä mukaan vähintään neljä kertaa vuodessa aina kulloinkin ennen tilinpäätöksen tai välitilinpäätöksen hyväksymistä.

Caverion Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluivat 31.12.2013 päättyneellä tilikaudella puheenjohtajana Michael Rosenlew ja jäseninä Anna Hyvänen ja Eva Lindqvist. Kaikki valiokunnan jäsenet olivat läsnä kauden 2013 kokouksissa. Tarkastusvaliokunta kokoontui toimikaudellaan vuonna 2013 kaksi kertaa ennen osavuosikatsausten Q2 ja Q3 hyväksymistä. Valiokunnan sihteerinä toimi konsernin talousjohtaja.

Tarkastusvaliokunta käsitteli kokouksissaan muun muassa tehtäväkenttänsä tarkempaa määrittämistä, konsernin sisäisen ja ulkoisen raportoinnin kehittämistä, rahoitusjärjestelyjen tehokkuutta sekä riskienhallinnan ja oikeudenkäynti- ja vaadeprosessien seurantaa ja varmentamista.

Henkilöstövaliokunta vuonna 2013

Valiokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta konsernin avainhenkilöiden nimittämiseen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa. Henkilöstövaliokunta muun muassa valmistelee ehdotukset konsernin yrityskulttuurin ja henkilöstöstrategian kehittämisestä, palkkaus- ja kannustinjärjestelmistä sekä tulospalkkiosäännöistä ja johdon tulospalkkioista. Lisäksi valiokunnan valmisteltavaksi kuuluvat avainkyvykkyyksien tunnistaminen, johdon ja avainhenkilöstön kehittäminen ja johdon seuraajasuunnittelu.

Valiokuntaan kuuluu enintään viisi jäsentä. Hallitus päättää valiokunnan jäsenten lukumäärästä sekä nimittää puheenjohtajan ja jäsenet vuosittain. Henkilöstövaliokunnan tehtäväalueeseen sisältyvät Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin kuvaamat nimitys- ja palkitsemisvaliokuntien tehtävät.

Caverion Oyj:n hallituksen henkilöstövaliokuntaan kuuluivat 31.12.2013 päättyneellä tilikaudella puheenjohtajana Henrik Ehrnrooth ja jäseninä Michael Rosenlew ja Ari Lehtoranta.

Henkilöstövaliokunta kokoontui toimikaudellaan vuonna 2013 kerran ja kaikki sen jäsenet olivat kokouksessa paikalla. Valiokunnan sihteerinä toimi konsernin henkilöstöjohtaja.

Henkilöstövaliokunta käsitteli pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmän rakentamisen käynnistämistä, johdon tulospalkkioiden vahvistamista kuluneelta kaudelta ja seuraavan vuoden vuosibonusmallin valmistelua, avainkyvykkyysprosessin käynnistämistä sekä hallituksen jäsenehdokkaiden nimityksen valmistelua kevään 2014 yhtiökokoukseen.

Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2013

Hallitus Tarkastusvaliokunta Henkilöstövaliokunta
Henrik Ehrnrooth 7/8 1/1
Michael Rosenlew 8/8 2/2 1/1
Anna Hyvönen 8/8 2/2
Ari Lehtoranta 8/8 1/1
Eva Lindqvist 8/8 2/2
Keskimääräinen osallistuminen % 98 100 100