Riskienhallinnan roolit ja vastuut 

 

 

Hallitus

 • Hyväksyy riskienhallintapolitiikan ja sen tavoitteet sekä ohjaa ja valvoo riskienhallinnan suunnittelua ja toteutusta
 • Käsittelee muun muassa konsernin strategiaan, toimialarakenteeseen, liiketoiminnan organisointiin sekä merkittäviin investointeihin liittyviä asioita

Hallituksen tarkastusvaliokunta

 • Avustaa hallitusta Caverion konsernin raportointi- ja laskentaprosessien valvonnassa mukaan lukien sisäinen valvonta, riskienhallinta, sisäinen tarkastus sekä tilintarkastuksen valvonta ja ohjaus
 • Hallituksen henkilöstövaliokunta Käsittelee henkilöstön palkitsemisjärjestelmiin ja seuraajasuunnitteluun liittyviä kysymyksiä

Toimitusjohtaja

 • Kokonaisvastuu riskienhallinnasta
 • Vastaa riskienhallinan organisoinnista ja riskienhallintastrategian suunnittelusta, kehittämisestä, koordinoinnista ja seurannasta sekä jalkautuksesta ja viestinnästä koko organisaatiossa
 • Raportoi hallitukselle

Liiketoiminta-alueiden johtajat

 • Tunnistavat, arvioivat ja valvovat oman toimialansa merkittävimmät riskit ja tekevät suunnitelmat niihin varautumiseksi
 • Huolehtivat riskienhallinnan toteutuksesta ja valvonnasta
 • Raportoivat toimitusjohtajalle

Konsernin talous- ja rahoitusjohto

 • Vastaa taloudellisten riskien tunnistamisesta ja arvioinnista
 • Raportoi konsernijohdolle

Konsernin sisäinen tarkastus

 • Tukee johtoa riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisessä ja kehittämisessä
 • Raportoi hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti toimitusjohtajalle