Caverion Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys

 

Caverionin palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on palkita hyvät suoritukset, lisätä henkilöstön motivaatiota sekä sitouttaa yhtiön johto ja muu henkilöstö pitkäjänteisesti yhtiön tavoitteisiin.

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Caverion Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää yhtiön hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Hallitus puolestaan päättää toimitusjohtajan ja muiden konsernin avainhenkilöiden, kuten johtoryhmän jäsenten palkasta ja heille maksettavista muista korvauksista ja toimisuhteen ehdoista.

Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja hyväksyy hänen toimitusjohtajasopimuksensa ehdot sekä palkitsemisen. Hallitus valitsee myös konsernin johtoryhmän jäsenet, hyväksyy heidän palkkansa ja muun palkitsemisen sekä päättää konsernin palkitsemisjärjestelmän perusteista. Hallituksen henkilöstövaliokunta vastaa näiden asioiden valmistelusta.

Hallituksen palkitseminen vuonna 2013

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista ja niiden määräytymisperusteista. Hallituksen henkilöstövaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle tehtävät esitykset hallituksen jäsenten palkkioista.

YIT:n jakautumisesta päättäneen ylimääräisen yhtiökokouksen 17.6.2013 päätösten perusteella hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja palkkioihin seuraavasti:

  • hallituksen puheenjohtaja: 6 600 euroa/kk (79 200 euroa/v)
  • hallituksen varapuheenjohtaja: 5 000 euroa/kk (60 000 euroa/v)
  • hallituksen jäsenet: 3 900 euroa/kk (46 800 euroa/v)

Hallituksen ja valiokuntien kokoukseen osallistumisesta maksetaan kaikille hallituksen jäsenille 550 euroa kokoukselta, joissa he ovat olleet läsnä. Koti- ja ulkomaanmatkoilta hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja päivärahaan valtion matkustussäännön mukaan.

Hallituksen jäsenille vuodelta 2013 maksetut palkkiot olivat yhteensä 166 200 euroa. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 17.6.2013 valituista hallituksen jäsenistä mukaan luettuna puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kukaan ei ole työ- tai toimisuhteessa Caverion Oyj:hin, eivätkä he ole saaneet palkkioksi yhtiön osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.


Hallituksen jäsenten palkkiot 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta (euroa)

Hallituksen jäsen Kuukausi-palkkiot Hallituksen kokousten palkkiot Tarkastusvalio-kunnan kokouspalkkiot Henkilöstövalio-kunnan kokouspalkkiot Yhteensä 2013
Henrik Ehrnrooth  39 600 3 850 - 550 44 000
Michael Rosenlew 30 000 4 400 1 100 550 36 050
Anna Hyvönen 23 400 4 400 1 100 - 28 900
Ari Lehtoranta 23 400 4 400 - 550 28 350
Eva Lindqvist 23 400 4 400 1 100 - 28 900
Yhteensä: 139 800 21 450 3 300 1 650 166 200


Palkitsemisen periaatteista Caverionissa

Kiinteän peruspalkan lisäksi Caverion Oyj tarjoaa toimitusjohtajalle ja muulle johdolle sekä suurimmalle osalle konsernin toimihenkilöitä erinomaiseen suoritukseen tähtäävän vuotuisen bonuspalkkio-ohjelman. Hallitus vahvistaa vuotuisen bonuspalkkio-ohjelman säännöt, joiden mukaan palkkiot maksetaan.

Caverionin suorituksen johtamisen järjestelmään kuuluu olennaisena osana tulos- ja kehityskeskustelut. Vuotuisen bonuspalkkio-ohjelman tarkoituksena on palkita johtoa ja henkilöstöä ennalta vahvistettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Bonuspalkkio-ohjelmaan kuuluville määritetään tavoitetaso, jonka perusteella palkkio määräytyy prosenttiosuutena peruspalkasta. Tavoitteet ovat tavoitemahdollisuus, eivätkä ne takaa palkkion maksamista. Todelliset palkkiot maksetaan vertaamalla suoritusta ja tuloksia ohjelman tavoitteisiin ja mittareihin. Mittarit voivat koostua koko konsernin ja liiketoimintayksikön taloudellisista tavoitteista sekä strategisista ja henkilökohtaisista tavoitteista. Mahdollisen palkkion suuruus vaihtelee nollasta maksimiprosenttiin tavoitekauden verotettavasta palkasta ennen bonuspalkkiota.

Muita rahallisia palkitsemiskeinoja ovat palvelusvuosien karttumisen myötä maksettavat määrävuosipalkkiot.

Caverion Oyj:llä ei ole ollut 31.12.2013 päättyneen tilikauden aikana osakepohjaista kannustinjärjestelmää, osakkeen kurssiin sidottua optio-ohjelmaa tai vapaaehtoisia lisäeläkevakuutuksia. Selvyyden vuoksi todetaan, että YIT Oyj:ssä voimassa olleen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän seurauksena Caverion Oyj:lle on palautunut yhtiön omia osakkeita sanotun järjestelmän ehtojen mukaisesti.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu palkasta ja vuotuisesta bonuspalkkiosta. Toimitusjohtajan vuosittainen bonuspalkkio voi olla korkeintaan 60 % hänen vuosittaisesta verotettavasta peruspalkastaan ennen bonuspalkkiota. Vuonna 2013 vuotuisen bonuspalkkion taloudelliset tavoitteet liittyivät konsernin tulokseen ja kassavirtaan sekä hallituksen asettamiin strategisiin ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Rahapalkan lisäksi toimitusjohtaja Juhani Pitkäkosken etuihin kuului 31.12.3013 päättyneellä tilikaudella vapaa autoetu ja ateriaetu.

Toimitusjohtaja Juhani Pitkäkosken palkka luontoisetuineen ja bonuspalkkioineen oli 31.12.3013 päättyneellä tilikaudella yhteensä 421 123 euroa. Kiinteän palkan osuus ansaintakaudelta 1.7.-31.12.2013 oli 283 685 euroa, luontoisetujen osuus 7 439 euroa ja maksettujen bonuspalkkioiden osuus 130 000 euroa.


Toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta, euroa

Kiinteä palkka Luontoisedut Bonuspalkkio Yhteensä
283 685 7 439 130 000 421 123


Eläke, eläkeikä ja irtisanomiskorvaus

Toimitusjohtajan toimisopimuksen mukainen eläkeikä on lakisääteinen. Toimitusjohtajan toimisopimuksen mukainen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen, toimitusjohtajalle maksetaan lisäksi 12 kuukauden palkkaa vastaava erillinen korvaus. Yhtiö ei ole järjestänyt toimitusjohtajalle lisäeläketurvaa.


Johtoryhmän palkitseminen

Konsernin johtoryhmän jäsenten bonuspalkkio-ohjelman tavoitetaso vuonna 2013 on korkeintaan 50 % tavoitekauden verotettavasta peruspalkasta ennen bonuspalkkiota. Vuonna 2013 bonuspalkkion taloudelliset tavoitteet liittyivät konsernin tai liiketoimintayksikön tulokseen ja kassavirtaan sekä strategisiin ja henkilökohtaisiin tavoitteisiin.

Johtoryhmän jäsenten (toimitusjohtajaa lukuun ottamatta) palkat luontoisetuineen ja bonuspalkkioineen olivat vuonna 2013 yhteensä 1 479 417 euroa. Kiinteiden vuosipalkkojen osuus ansaintakaudelta 1.7.-31.12.2013 oli 1 212 069 euroa, luontoisetujen osuus 73 032 euroa ja maksettujen bonuspalkkioiden osuus 194 316 euroa.