Uusi yhtiö on otollinen tilaisuus kehittää toimintaa

 

 


Vuosi 2013 oli Caverionille hyvä ja vaiherikas vuosi, jota saattelivat suuret muutokset ja uudet avaukset.

Vuoden merkittävin tapahtuma oli luonnollisesti uuden yhtiömme perustaminen kesäkuun lopussa. Listautumisen myötä Helsingin pörssi sai uuden yhtiön, joka kykenee itsenäisenä konsernina keskittymään entistä paremmin siihen, missä se on parhaimmillaan: käyttäjäystävällisten ja energiatehokkaiden ratkaisujen ja palvelujen tarjoamiseen kiinteistöille ja teollisuudelle.

Lähdimme itsenäiselle taipaleelle hyvässä asemassa, sillä emme suinkaan aloittaneet tyhjästä: meillä oli takanamme jo pitkä historia ja paljon vahvaa osaamista toiminta-alueillamme ja maissamme. Huollon ja kunnossapidon hyvät näkymät, tekninen edelläkävijyytemme sekä varsinkin saksankielisten alueiden laaja kasvupotentiaali antoivat uudelle yhtiöllemme hyvät lähtömerkit.

Liiketoimintaa kehitetään yli maarajojen

Oma väkemme on ottanut uuden yhtiön alusta lähtien vastaan avoimin mielin. Olen ollut tyytyväinen nähdessäni sen innon, energian ja osaamisen, jolla henkilöstömme on rakentanut Caverionia.

Vuoden aikana kehitimme liiketoimintojamme - huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa sekä projektiliiketoimintaa - vahvasti yli maarajojen. Käynnistimme laajan kehitystyön tehostaaksemme toimintaamme, mutta toisaalta myös hyödyntääksemme sen synergian, joka syntyy ideoista ja huippuosaamisesta, jota meillä on toimintamaissamme.

Yhteinen kehittäminen on jo kantanut ensimmäisiä hedelmiään, ja olemme muun muassa luoneet yhteisiä prosesseja, työkaluja ja palvelukonsepteja. Tästä on hyvä jatkaa.

Myönteisiä merkkejä markkinoilla

Palvelujemme ja ratkaisujemme markkinatilanne oli maailmantaloutta leimanneesta yleisestä epävarmuudesta huolimatta edelleen vakaa vuonna 2013.

Totta on, että uusinvestoinneissa päätöksenteko oli edelleen hidasta, mutta positiivisia merkkejä oli siitä huolimatta näkyvissä. Vuoden 2012 pysähtyneisyyden jälkeen uudet talotekniset uusinvestoinnit kasvoivat vuonna 2013 ja projektiliiketoiminnan markkinatilanne oli kohtuullisen hyvä suuressa osassa toimintamaitamme. Huollon ja kunnossapidon kysyntä jatkui vakaana. Epävarma taloudellinen tilanne näkyi lähinnä huollon ja kunnossapidon lisätöiden vähäisempänä kysyntänä. Energiatehokkuuspalveluiden kysyntä jatkui tasaisena.

Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti

Toimintamme ensimmäisellä puolivuotiskaudella keskityimme ennen kaikkea uuden yhtiön rakentamiseen sekä kannattavuuden tervehdyttämiseen Pohjois-Euroopassa omaa toimintaamme tehostamalla. Karsimme kiinteitä kustannuksiamme muun muassa organisaatiota madaltamalla, ja tehostimme huoltoliiketoiminnan prosesseja ja toimintatapoja. Vaikka käyttökatteemme laski vuoteen 2012 verrattuna, kannattavuutemme parani suunnitelmiemme mukaisesti vuoden mittaan neljännes neljännekseltä.

Keskityimme vapauttamaan toimintoihin sidottua käyttöpääomaa ja parantamaan kassavirtaamme muun muassa laskutustamme tehostamalla. Vuoden lopun operatiivinen kassavirta oli jo hyvin vahva, mikä tuki taloudellista asemaamme.

Pohjois-Euroopassa valitsimme projektit entistä tarkemmin, mikä vaikutti positiivisesti kannattavuuteen, mutta samalla alensi liikevaihtoamme. Huollon ja kunnossapidon liikevaihto oli odotettua alhaisempi ja Saksassa projektialoitusten lykkääntymisellä oli oma vaikutuksensa liikevaihtoon.

Vuoden lopun tilauskantamme oli sen sijaan edellisvuotta vahvempi ja kasvoi erityisesti Keski-Euroopassa. Odotamme vahvistuneen tilauskannan vaikuttavan suotuisasti liikevaihdon kehitykseen vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla.

Panokset liiketoimintaan, jossa tuotamme aidosti lisäarvoa

Strategiamme painopiste on vuosina 2014−2016 edelleen kannattavuuden parantamisessa. Kun hoidamme tämän perusedellytyksen kuntoon, meillä on mahdollisuudet hakea kasvua muun muassa huollosta ja kunnossapidosta, Design & Build -hankkeista sekä uusista ja edistyksellisistä projekteista ja palveluista. Lisäksi kiinteistöteknisten palvelujen hajanaiset markkinat tarjoavat mahdollisuuksia kasvaa valikoiduin yritysostoin erityisesti saksankielisillä alueilla.

Hyödynnämme digitalisaation mahdollisuudet

Olemme edenneet vaiheeseen, jossa tarvitaan uudenlaista osaamista ja ajatuksia. Edessämme on täysin uusi luku, jossa tavoitteenamme on hyödyntää entistä vahvemmin teknologisen kehityksen, digitalisaation ja rakennusautomaation mahdollisuudet. Toivotan seuraajani Fredrik Strandin tervetulleeksi positiivisin ja odottavaisin mielin. Uskon vakaasti, että hänen myötään yhtiöömme saadaan juuri oikeanlaista kokemusta erityisesti informaatioteknologian hyödyntämisessä osana palveluliiketoimintaa.

Halumme profiloitua entistä enemmän teknologiseksi erikoisosaajaksi ja vahvistaa tätä kautta myös kilpailukykyämme.

Digitalisaatio on keskeisiä alamme megatrendejä siinä missä teknologia lisääntyminen rakennuksissa tai ilmastonmuutoksen ajama kasvava tarve energiatehokkaille ratkaisuille. Itse asiassa juuri automaatio ja etävalvonta ovat avaimia energiatehokkuuteen. Kun kiinteistötekniikkaa voidaan ohjata ja valvoa etäyhteyksin, perustuu kiinteistöjen kunnossapito aidosti todellisiin olosuhteisiin.

Jo yli 10 000 asiakkaidemme kiinteistöä kuudessa eri maassa on yhdistetty Caverionin kiinteistövalvomoon. Tavoitteenamme on laajentaa etävalvonnan kattavuutta ja kehittää näiden palveluiden sisältöä määrätietoisesti.

Vahvaa erikoisosaamista

Tulevaisuutemme näyttää hyvältä. Uskomme, että palvelujemme ja ratkaisujemme markkinat kehittyvät myönteiseen suuntaan.

Palveluliiketoiminnan ohella jatkamme projektiliiketoimintamme sekä erityisesti Design & Build -hankkeiden kehittämistä. Vahvuutenamme ovat kokonaisvaltaisten toimitusten ohella omat ratkaisumme ja teknologiamme ja oma tuotekehityksemme. Keihäänkärkiosaamistamme ovat vaativien kohteiden, kuten laboratorioiden, sairaaloiden ja puhdastilojen tekniset järjestelmät.

Teollisuuden palveluissa kunnossapidon ulkoistusten kysyntä on piristynyt, mikä tarjoaa meille hyviä mahdollisuuksia kehittää tarjontaamme myös teollisuuden asiakkaille.


Työturvallisuus kehittyy oikeaan suuntaan

Hyvä taloudellinen tulos on toimintamme välttämätön lähtökohta. Se ei kuitenkaan tarkoita, ettemmekö voisi ja haluaisi samanaikaisesti toimia vastuullisesti.

Vastuullisuus tarkoittaa meille muun muassa sitä, että pyrimme edistämään kestävää, energiatehokasta elinympäristöä asiakkaillemme tarjoamillamme tuotteilla ja palveluilla.

Henkilöstöllemme haluamme tarjota ennen kaikkea turvallisen ja terveellisen työympäristön, jossa voidaan kaikin puolin hyvin. Olemme panostaneet työturvallisuuteen jo vuosia, ja työtapaturmien määrä on laskenut tasaisesti vuosi vuodelta. Ilokseni voin todeta, että myönteinen kehitys jatkui myös vuonna 2013 ja työtapaturmia tapahtui jälleen edellisvuotta vähemmän. Töitä on vääjäämättä vielä edessä, mutta suunta on oikea.


***

Haluan lämpimästi kiittää Caverionin osakkeenomistajia, asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja henkilöstöämme luottamuksesta ja yhteisestä taipaleesta. Caverionilla on selkeä strateginen suunta: tavoitteenamme on olla johtava ja tehokkain kiinteistöteknisten palvelujen tarjoaja Euroopassa. Se ei ole vähäinen tavoite, mutta uskon vakaasti, että yhtiöllämme on kaikki mahdollisuudet menestyä myös tulevaisuudessa.

Juhani Pitkäkoski