Taloudellinen kehitys vuonna 2013

 
  • Tammi–joulukuun käyttökate laski edellisvuoteen verrattuna. Kannattavuus kuitenkin kehittyi vuoden aikana suunnitelmien mukaisesti tehostamisohjelman edetessä Pohjois-Euroopassa. Kannattavuus kehittyi Ruotsissa ja Tanskassa. Norjassa projektiliiketoiminnan kannattavuus oli heikko toisella vuosipuoliskolla, ja tuloksia kannattavuuden parantamiseksi käynnistetyistä toimista odotetaan nähtävän vuoden 2014 aikana. Keski-Euroopassa käyttökate laski pääasiassa Saksan toimintojen volyymin laskun vuoksi. Konsernin käyttökatetta heikensivät yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin liittyvät projektikustannukset, uudelleenjärjestelyihin liittyvät kertaluonteiset erät sekä YIT-konsernin jakautumiseen liittyvät kertaluonteiset kulut.
  •  
    Liikevaihto laski edellisvuodesta pääasiassa Norjan ja Ruotsin projektiliiketoiminnan projektien tarkemman valinnan, huollon ja kunnossapidon alentuneen liikevaihdon ja Caverionin Saksan projektialoitusten lykkääntymisten takia. Valuuttakurssimuutokset laskivat tammi–joulukuun liikevaihtoa 21 miljoonalla eurolla.
  • Tilauskanta kasvoi 6 % vuoden 2012 lopusta, kun valuuttakurssien vaikutus otetaan huomioon. Keski-Euroopassa tilauskanta kasvoi 25 %. Saksan tilauskanta vahvistui vuonna 2013, minkä odotetaan vaikuttavan suotuisasti liikevaihdon kehitykseen vuoden 2014 alkupuoliskolla. Pohjois-Euroopassa tilauskannan lasku johtui osittain Caverionin omasta tarkemmasta projektien valinnasta.
  • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen oli hyvin vahva vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kassavirtaa rasittivat jakautumiseen liittyvät 21 miljoonan euron IT-investoinnit tammi−joulukuussa.
  • Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,22 euroa osaketta kohden eli 78 % konsernin tilikauden tuloksesta.

Avainlukuja

Milj. e 1–12/13 1–12/12 1) Muutos
Liikevaihto 2 543,6 2 803,2 -9 %
Käyttökate (EBITDA) 70,9 85,3 -17 %
Käyttökateprosentti, % 2,8 3,0
Liikevoitto 49,4 61,1 -19 %
Liikevoittoprosentti, % 1,9 2,2
Tilikauden voitto 35,5 40,8 -13 %
Käyttöpääoma 46,0 94,0 -51 %
Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen 74,2 40,5 83 %
Korollinen nettovelka kauden lopussa 2) 86,5

Velkaantumisaste kauden lopussa % 2) 34,6

Osakekohtainen tulos, laimentamaton e 3) 0,28 0,32 -13 %
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 18 071 19 132 -6 %

1 ) Uudistetun IAS 19 ‑standardin vaikutukset konsernin tuloslaskelmaan 1–12/2012 esitetään tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa.

2 ) Korollinen nettovelka ja velkaantumisaste vuonna 2012 eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2013 lukuihin, sillä Caverion Oyj:lle siirtyi uusi pankkirahoitussopimus osittaisjakautumisen yhteydessä 30.6.2013. Korollinen nettovelka 30.6.2013 oli 194,0 milj.euroa.

3 ) Ei sisällä osittaisjakautumisen seurauksena Caverion Oyj:lle siirtyneen uuden pankkirahoitussopimuksen kustannusvaikutusta tammi–kesäkuussa 2013. Jos uuden lainasopimuksen mukainen uudelleenrahoitus olisi toteutettu tilikauden alussa, tammi–joulukuun nettorahoituskulut olisivat olleet noin 8,4 milj. euroa.